Uwarunkowania aktywności promocyjnej samorządów studenckich

- mgr Justyna Bryk, dr hab. Marcin Gębarowski

Tematyka działalności marketingowej samorządów studenckich nie była do tej pory obecna w literaturze naukowej. Ukazały się nieliczne publikacje poświęcone wybranym obszarom funkcjonowania organizacji zrzeszających studentów, jednak z pominięciem wymiaru promocyjnego. W związku z tym celem niniejszego artykułu jest częściowe wypełnienie istniejącej luki przez wskazanie czynników determinujących efekty uzyskiwane za sprawą komunikowania się samorządów studenckich z otoczeniem. Na podstawie własnych obserwacji uczestniczących oraz doświadczeń, zebranych podczas wieloletniego partycypowania w pracach samorządu jednej z polskich szkół wyższych, autorzy zidentyfikowali trzy główne determinanty skuteczniej komunikacji marketingowej samorządów studenckich. Do tej triady zaliczyli: postawę oraz zaangażowanie studentów, dobór treści oraz narzędzi promocji (tworzących system komunikowania się z otoczeniem), dostępne zasoby finansowe. Każdy z trzech wskazanych elementów został szczegółowo przedstawiony, w tym m.in. zaproponowano typologię osób angażujących się w aktywność promocyjną organizacji studenckich, jak również określono treści, jakie powinny być przekazywane zróżnicowanym grupom w otoczeniu samorządów. Ze względu na to, iż niniejsze opracowanie jest pierwszym poświęconym aktywności promocyjnej samorządów studenckich, ma ono charakter wprowadzający w tę tematykę i może stanowić podstawę do jej głębszego eksplorowania w ramach przyszłych prac teoretycznych oraz badawczych.

mgr Justyna Bryk, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Polska – absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, aktualnie specjalista ds. marketingu i obsługi klienta w Studio Filmowym Fotoacc. Większość czasu podczas studiów po-święciła działalności w organizacjach studenckich – takich, jak Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej oraz Studenckie Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej „Brief”. Pełniła w nich zróżnicowane funkcje, m.in. Członka Zarządu i Zastępcy Przewodniczącego SSPRz oraz Prezesa Koła. Była koordynatorem wielu projektów o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym, charytatywnym i naukowym. Swoje życie zawodowe wiąże z marketingiem, a jej główne zainteresowania zawodowe to projektowanie strategii marketingowych, w tym strategii marek.

dr hab. Marcin Gębarowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska – obecnie adiunkt w Katedrze Zarządzania Procesowego na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wcześniej student Politechniki Rzeszowskiej oraz adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania tej uczelni. Podczas studiów aktywnie angażował się w prace samorządu studenckiego oraz studenckich kół naukowych. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką komunikacji marketingowej. Na łamach czasopism i wydawnictw akademickich opublikował blisko 200 artykułów poświęconych m.in. targom, reklamie oraz niestandardowym form promocji. Jest autorem, współautorem lub redaktorem następujących książek: „Internet na usługach marketingu”, „Nowoczesne formy promocji”, „Marketing. Doświadczenia i trendy”, „Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej”, „Food Products Marketing: Concepts and Research”, „B2B Relationship Marketing Management in Trade Fair Activity”).

DOI: 10.14611/MINIB.30.12.2018.01
Kontakt: jbryk.praca(at)gmail.com, marcin.gebarowski(at)uek.krakow.pl
MINIB, 2018, Vol. 30, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 6
Pobrano: 6