Tutoring akademicki jako forma nowoczesnej współpracy ze studentem i element doskonalenia jakości usługi dydaktycznej

- Małgorzata Miśniakiewicz, Paulína Krnáčová

W artykule, na przykładzie Polski i Słowacji, wskazano zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym w Europie Środkowo-Wschodniej. Uwzględniając oczekiwania współczesnych studentów (reprezentantów pokolenia Z) wobec kształcenia akademickiego i kadry dydaktycznej zaprezentowano tutoring akademicki, jako innowacyjną, choć nie nową formę kształcenia, która doskonale wpisuje się w owe oczekiwania.

Autorki w oparciu o zgromadzony materiał teoretyczny i doświadczenia własne zaprezentowały mocne i słabe strony tutoringu akademickiego, dokonały analizy szans i zagrożeń wdrożenia tej formy kształcenia w szkolnictwie wyższym. Działania te zmierzały do postawienia szeregu pytań wyznaczających kierunek działań w zakresie implementacji tutoringu akademickiego w działalność dydaktyczną uczelni.

Zaprezentowano także potencjalne zagrożenia i trudności pojawiające się na etapie wdrażania tutoringu. Ich identyfikacja może przyczynić się do optymalizacji stosowania tej metody dydaktycznej i zwiększa szansę na jej powodzenie. Przełamywaniu trudności z podjęciem decyzji o implementacji tutoringu na poziomie uczelni wyższej służą też przykłady dobrych praktyk i projektów dydaktycznych związanych z wprowadzaniem tutoringu do praktyki akademickiej w Polsce. Mogą one być pomocne przy podejmowaniu decyzji i wdrożeniu tutoringu akademickiego w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Małgorzata Miśniakiewicz, PhD Eng. — an Assistant Professor at the Department of Food Product Quality, Institute of Quality Science and Product Management at Cracow University of Economics. She holds a PhD degree in Economic in the field of Commodity Science from CUE. Her scientific interests include lateral thinking and methodology of creativity development, food products quality, issues of innovation and market trends in FMCG, FPD and risk analysis in pro-innovative activities. Ms. Miśniakiewicz is an experienced academic with a lot of practicality in her research. She works for business as a coach and consultant in the field of FPD, Creativity, Design Thinking and Risk Management in FPD according to ISO 31000. She is an author of over 100 scientific publications. Head of the postgraduate studies „Food Products Manager” at CUE. Participant of many national and international scientific conferences, lectures as a Visiting Professor at universities in Prague, Varna, Reykjavik, Alicante, Coimbra, Valencia, Limassol, Bratislava. She conducted research internship at Grand Valley State University, USA. Manager and contractor of scientific, research and didactic projects financed by the National Science Center and the Norwegian Funds, expert evaluating applications in the COST program 1 European Cooperation in Science & Technology. Dr Miśniakiewicz is an academic tutor — Collegium Wratislaviense certificate; popularizer of modern teaching methods and approaches, e.g. e-learning, tutoring, e-tutoring.

Dipl Ing. Paulína Krnáčová, PhD. — is highly motivated assistant professor at the Department of Commodity Science and Product Quality, Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava with international experience. She has been managing research projects focused on food quality and safety, regional and traditional products, cultural heritage, sustainable development, innovative university education and learnt to provide up-to-date objective, and reliable information and to operate effectively and independently. At the same time, she is an author of several scientific and professional publications. She participated in many international scientific conferences, workshops, and seminars abroad and led lectures as visiting teacher at the universities in Krakow, Prague, Las Palmas de Gran Canaria, Jakarta, Denpasar, Hanoi. As a vice dean for international relations and public relations she also plays important role in PR and international relations activities of the Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. Having passion and strong will for learning and improving her personal skills, she always bring enthusiasm and motivation to her work.

DOI: 10.2478/minib-2021-0003
Kontakt: malgorzata.misniakiewicz@uek.krakow.pl, paulina.krnacova@euba.sk
MINIB, 2021, Vol. 39, Issue 1

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 0
Pobrano: 0