Systemowe podejście do rozwoju standardów kształcenia celem budowania wartości w osobowości

- Liudmyla Shulhina, Anna Dąbrowska

W artykule przyjęto założenie, że obecny poziom rozwoju humanitarnego społeczeństwa pozostaje daleko w tyle za wysokim poziomem jego rozwoju technologicznego. Opóźnienie to jest źródłem niezwykle trudnych wyzwań i problemów, z którymi ludzkość już wcześniej musiała się zmierzyć i których intensywność i poziom złożoności wciąż wzrasta. Autorki artykułu proponują uwzględnienie w analizach systemu edukacji, w tym szkolnictwa wyższego, jako czynnika kształtującego zbiór wartości wyznawanych przez jednostkę. Celem artykułu jest zbadanie sposobu postrzegania przez uczniów stopnia ukierunkowania istniejących standardów edukacyjnych na kształtowanie i rozwój wartości osobowościowych. Dodatkową intencją autora jest sformułowanie propozycji realizacji systematycznego podejścia do kształtowania standardów edukacyjnych jako czynnika, który może przyczynić się do poprawy istniejącego zespołu wartości osobowościowych. Aby osiągnąć to zamierzenie, zastosowano metodologię obejmującą: badania desk research, analizy porównawcze, dedukcję i indukcję; badanie ankietowe; analizę wariancyjną, dyskryminacyjną, czynnikową i morfologiczną. Respondenci zostali podzieleni na grupy według kryterium „obecności grup wartości”, tj. „sprzężenia grup wartości ze zmiennymi analizowanymi w badaniu”. Wyniki analiz wskazują na niski poziom wartości moralnych i etycznych wśród studentów, którzy stanowią tę część społeczeństwa, która jest uznawana za najbardziej aktywną i postępową. Dokonano również analizy miejsca i znaczenia edukacji w makrootoczeniu kraju. Opracowano szereg działań mających na celu rozwiązanie problemu podnoszenia poziomu wartości u wszystkich uczestników procesu edukacyjnego w celu zmniejszenia dystansu pomiędzy tempem rozwoju technicznego i technologicznego a tempem rozwoju humanitarnego społeczeństwa.

Liudmyla Shulhina — Doctor of Economics, Professor of Economics, National Technical University of Ukraine „Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, The author of 321 publications (215 scientific and 106 educational-methodical), of which3 monographs were published in Poland, 8 monographs by 2-3 authors in Ukraine, and 34 articles in scientific publications in various countries (Poland, Estonia, Russia, Belarus, Slovakia, Bulgaria, Czech Republic). She has published 21 articles in English, 9 in Polish and 4 in Russian. She served as supervisor for 8 doctoral studentswho successfully defended their theses. She is the academic Coordinator of the Project „European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine”, no. 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE..

Prof. Anna Dąbrowska — Full Professor of Warsaw School of Economics in Warsaw, Collegium of Management and Finance. She is the head of the Consumer Behaviour Research Department at the Institute of Management. Her academic and research interests focus on consumer behaviour, the marketing of services, broadly-perceived sphere of services, consumer competence and social responsibility, as well as the protection of consumer rights. The author and co-author of 85 monographs and over 130 articles published in Poland and abroad. Manager or participant of 15 grants (2 EU-funded). She was a supervisor of 10 doctoral students who successfully defended their theses. Coordinator of the Project „Liberalization of market services in the EU as a factor increasing innovation and
competitiveness of Polish service enterprises” — 2015/17/B/HS4/02750.

DOI: 10.2478/minib-2022-0001
Kontakt: shulm@ukr.net, adabro3@sgh.waw.pl
MINIB, 2022, Vol. 43, Issue 1

Tłumaczenie w j. polskim

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Available in Open Access

Czytaj on-line →