Skojarzenia z uczelnią jako pracodawcą w latach 2016 – 2019 – perspektywa młodych potencjalnych pracowników

- prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Do przygotowania części teoretycznej zastosowano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury z zakresu zarządzania, marketingu personalnego itp. Na podstawie wyników tej analizy można stwierdzić, że istnieje luka poznawcza i badawcza odnosząca się do badań nad uczelniami jako pracodawcami. Dotyczy to zwłaszcza skojarzeń młodych potencjalnych pracowników z tą grupą pracodawców. Dlatego też w artykule dążono do osiągnięcia celu, jakim jest zidentyfikowanie skojarzeń młodych potencjalnych pracowników z uczelnią jako miejscem pracy oraz wskazanie zachodzących w nich zmian. Chcąc zrealizować ten cel, przeprowadzono trzy edycje badań empirycznych, wykorzystując do zebrania danych pierwotnych metodę badania ankietowego. Zebrane dane poddano analizie ilościowej, wykorzystując w jej trakcie metody analizy statystycznej. Jej wyniki wskazują, że nastąpiła niewielka poprawa, jeśli chodzi o skojarzenia respondentów z uczelnią jako miejscem pracy. Ciągle jednak ponad połowa ankietowanych nie brała pod uwagę podjęcia pracy w tego typu instytucji. Nadal zatem nie jest ona dla młodych Polaków atrakcyjnym pracodawcą, co wskazuje na konieczność podjęcia kompleksowych działań związanych z budowaniem pozytywnego wizerunku w roli pracodawcy.

prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Zakład Innowacji i Marketingu, Polska – pracownik Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Autorka w sumie 434 publikacji naukowych, w tym 14 książek, z zakresu marketingu, zarządzania marketingowego, marketingu personalnego przedsiębiorstw i organizacji naukowych. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2864-509X, JEL kod: M31; M54

DOI: 10.2478/minib-2019-0024
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2019, Vol. 32, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →