Przyczyny zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą a postrzeganie osób pracujących w tych organizacjach

- prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk

Artykuł ma charakter opracowania teoretyczno-empirycznego. Jego głównym celem było zidentyfikowanie przyczyn zainteresowania młodych potencjalnych pracowników pracą w uczelni. Do przygotowania części teoretycznej wykorzystano metodę poznawczo-krytycznej analizy światowej literatury przedmiotu z zakresu marketingu, zarządzania oraz HRM. Wyniki tej analizy wskazują na występowanie luki poznawczej i badawczej w odniesieniu do rozważań na temat przyczyn zainteresowania młodych osób pracą w uczelni. Dążąc do zmniejszenia obu luk, zrealizowano badania empiryczne, wykorzystując do zebrania danych pierwotnych metodę badania ankietowego. Zebrane dane poddano analizie statystycznej, w ramach której zastosowano m. in. metodę analizy czynnikowej oraz test Kruskala-Wallisa. Uzyskane wyniki umożliwiły sprawdzenie 3 hipotez badawczych. Możliwość wykonywania satysfakcjonującej pracy nie była kluczową przyczyną zainteresowania respondentów podjęciem pracy w uczelni. Wewnętrzna struktura przyczyn zainteresowania ankietowanych podjęciem pracy w uczelni uważających, że pracownicy uczelni są postrzegani w Polsce lepiej niż osoby pracujące w innych organizacjach okazała się odmienna niż wewnętrzna struktura przyczyn zainteresowania ankietowanych podjęciem pracy w uczelni uważających, że pracownicy uczelni są w Polsce postrzegani tak samo. Zaś opinie na temat sposobu postrzegania pracowników uczelni w porównaniu ze sposobem postrzegania osób zatrudnionych w innych organizacjach były cechą statystycznie istotnie różnicującą przyczyny zainteresowania respondentów podjęciem pracy w uczelni jedynie w przypadku wysokiego prestiżu społecznego oraz wysokich płac.

prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Zakład Innowacji i Marketingu, Polska – pracownik Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Autorka w sumie 434 publikacji naukowych, w tym 14 książek, z zakresu marketingu, zarządzania marketingowego, marketingu personalnego przedsiębiorstw i organizacji naukowych.
ORCID: 0000-0003-2864-509X, JEL kod: M31; M54

DOI: 10.2478/minib-2019-0038
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2019, Vol. 33, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →