Przyczyny braku zainteresowania polskich młodych potencjalnych pracowników uczelniami jako pracodawcami w kontekście postrzegania osób pracujących w tych organizacjach

- prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, dr Anna Goliszek

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego głównym celem było określenie wewnętrznej struktury przyczyn braku zainteresowania uczelniami jako miejscami pracy wśród młodych potencjalnych pracowników. Do przygotowania części teoretycznej wykorzystano metodę analizy poznawczo-krytycznej światowej literatury przedmiotu z zakresu marketingu i zarządzania. Wyniki tej analizy wskazują, że dotychczas nie badano aspektów związanych z przyczynami braku zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą. Tym bardziej nie uwzględniano w analizie opinii na temat sposobu postrzegania pracowników uczelni w porównaniu z pracownikami innych organizacji. Można zatem mówić o istnieniu luki poznawczej i luki badawczej w tym zakresie. Dążąc do ich zmniejszenia, przeprowadzono badania empiryczne, którymi objęto przedstawicieli polskich młodych potencjalnych pracowników. Zebrane dane pierwotne poddano analizie statystycznej, w ramach której zastosowano metodę analizy czynnikowej i test Kruskala-Wallisa. Wyniki analiz ilościowych wskazują m. in., że opinie na temat relatywnego postrzegania pracowników uczelni decydują o różnicach w strukturze przyczyn braku chęci podjęcia pracy w uczelni. Wspomniane opinie są jednak cechą w sposób statystycznie istotny różnicującą jedynie jedną z analizowanych przyczyn.

prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Zakład Innowacji i Marketingu, Polska – pracownik Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Autorka w sumie 434 publikacji naukowych, w tym 14 książek, z zakresu marketingu, zarządzania marketingowego, marketingu personalnego przedsiębiorstw i organizacji naukowych. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2864-509X, JEL kod: M31; M54

dr Anna Goliszek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Zarządzania i Marketingu, Polska – socjolog, wykładowca Katedry Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora uzyskany na Wydziale Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania naukowe: socjologia organizacji i zarządzania, a szczególnie problematyka kultury organizacyjnej, komunikacja w biznesie, inwentyka, psychologia społeczna.

DOI: 10.2478/minib-2019-0027
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl, anna.goliszek(at)up.lublin.pl
MINIB, 2019, Vol. 32, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →