Przyczyny braku zainteresowania młodych potencjalnych pracowników uczelnią jako pracodawcą i ich zmiany w latach 2016-2018

- prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk

Agnieszka Izabella Baruk

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej na podstawie wyników analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu przedstawiono wybrane aspekty związane z występowaniem uczelni w roli pracodawcy i skutecznym przyciąganiem przez nią młodych osób jako potencjalnych pracowników. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania kompleksowych działań wizerunkowych oraz widoczne zaniedbania w tym zakresie. Wyniki tej analizy wskazują na występowanie luki poznawczej i badawczej. Dotychczasowe rozważania teoretyczne i analizy empiryczne prowadzone w odniesieniu do takich działań odnoszą się bowiem do przedsiębiorstw a nie do szkół wyższych. Dlatego w artykule dążono do osiągnięcia m. in. takich celów, jak: zidentyfikowania przyczyn braku zainteresowania respondentów pracą w uczelni; określenia zmian, jakie zaszły w deklarowanych przez respondentów przyczynach braku zainteresowania pracą w uczelni w okresie 2016-2018; hierarchicznego uporządkowania zidentyfikowanych przyczyn. W procesie realizacji tych dążeń podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na trzy pytania badawcze oraz sprawdzenia hipotezy badawczej mówiącej, iż płeć jest cechą różnicującą wskazywane przez respondentów przyczyny braku zainteresowania pracą w uczelni. W części empirycznej artykułu przedstawiono wyniki analizy danych pierwotnych zebranych za pomocą metody badania ankietowego. W ramach tej analizy zastosowano metodę analizy ocen średnich i test Kruskala-Wallisa. Jej wyniki wskazują, że zmianie uległo znaczenie branych pod uwagę przyczyn braku chęci podjęcia przez respondentów pracy w uczelni, jak również zmieniła się ich hierarchia. Ponadto, płeć okazała się cechą różnicującą w przypadku tylko jednej przyczyny, jaką jest chęć wykorzystania zdobytej podczas studiów wiedzy i umiejętności w pracy w innym niż uczelnia miejscu.

dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka, Polska – pracownik Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Autorka w sumie 434 publikacji naukowych, w tym 14 książek, z zakresu marketingu, zarządzania marketingowego, marketingu personalnego przedsiębiorstw i organizacji naukowych.

DOI: 10.14611/MINIB.29.09.2018.04
Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2018, Vol. 29, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →