Postrzeganie przez pracowników wykonywanej pracy i jego skutki

- dr hab., prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk

Agnieszka Izabela BarukW artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z postrzeganiem pracy przez pracowników organizacji naukowych w kontekście założeń orientacji marketingowej. Ma on charakter teoretyczno-empiryczny. Dążono w nim do osiągnięcia m. in. następujących celów badawczych: zidentyfikowania sposobu postrzegania przez respondentów wykonywanej pracy oraz określenia ewentualnych zależności między sposobem postrzegania wykonywanej pracy (zwłaszcza dostrzegania w niej stresującego charakteru) i wybranymi aspektami życia zawodowego. Weryfikacji poddano 4 hipotezy badawcze odnoszące się do ewentualnych zależności między sposobem postrzegania wykonywanej pracy a wybranymi postawami i zachowaniami pracowników. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań pierwotnych przeprowadzonych za pomocą metody badania ankietowego. Do analizy zebranych danych zastosowano metodę analizy korespondencji. Pozwoliło to na osiągnięcie celów badawczych i zweryfikowanie sformułowanych hipotez. Wszystkie 4 hipotezy zostały potwierdzone. Między sposobem postrzegania wykonywanej pracy, zwłaszcza jej stresującym charakterem, a analizowanymi zmiennymi wierszowymi występują zatem zależności statystycznie istotne. Są one relatywnie najsilniejsze w przypadku zmiennej wierszowej, jaką jest przejawianie inicjatywy związanej z doskonaleniem swojego potencjału intelektualnego. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność podejmowania przez organizacje naukowe jako pracodawców działań prowadzących do postrzegania przez pracowników pracy w dodatnim świetle, gdyż dzięki temu nie tylko wykazują oni gotowość do doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, ale także są gotowi do współkreowania pozytywnego wizerunku pracodawcy.

dr hab. prof. nadzw. Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka, Polska – pracownik Politechniki Łódzkiej Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Katedra Zarządzania i Marketingu). Autorka w sumie 434 publikacji naukowych, w tym 14 książek, z zakresu marketingu, zarządzania marketingowe, marketingu personalnego przedsiębiorstw i organizacji naukowych.

DOI: 10.14611/minib.19.01.2016.02

Kontakt: agnieszka.baruk(at)poczta.onet.pl

MINIB, 2016, Vol. 19, Issue 1

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white  Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →