Polityka jakości w kreowaniu dojrzałości organizacyjnej w przedsiębiorstwie świadczącym usługi turystyki medycznej

- Joanna Kordasiewicz

Celem artykułu o charakterze teoretyczno-empirycznym jest nakreślenie problematyki pojęcia dojrzałości organizacyjnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie, jakie ona pełni bądź może pełnić w przedsiębiorstwie turystyki medycznej. Poddano interpretacji interdyscyplinarnej pojęcie organizacji w świetle krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu. Uwzględniono wpływ wielowątkowości obszarowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na podejmowane decyzje i kształtowanie projakościowej polityki przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę, iż ciągłe i kompleksowe doskonalenie wewnątrzorganizacyjnych procesów, podejmowanych i monitorowanych decyzji oraz długofalowego planowania stanowią wyznacznik poziomu dojrzałości organizacyjnej i przyczyniają się do realizacji zaplanowanych działań, jednocześnie efektywnie odpowiadając na potrzeby interesariuszy. W części badawczej opisano wybrane wyniki badania jakościowego przeprowadzonego wśród wybranych prywatnych placówek medycznych specjalizujących się w obsłudze turystów medycznych. Mimo dość bogatej literatury z zakresu usług turystycznych czy medycznych, stosunkowo niewiele jest opracowań i badań uwypuklających znaczenie jakości w zarządzaniu w niepublicznych podmiotach leczniczych i jej znaczący wpływ na decyzje nabywcze pacjentów-turystów, z jednoczesnym naciskiem na podmioty obsługujące zagranicznych pacjentów medycznych. Badanie zrealizowano w 2021 roku przy wykorzystaniu techniki IDI (ang. Individual in-depth Interview). Podmiotem badania były celowo wybrane kliniki świadczące usługi z zakresu turystyki medycznej, mające znaczącą pozycję na rynku polskim i chorwackim (po trzy w każdym z krajów) i specjalizujące się w określonych świadczeniach usługowych. Zaprezentowane wyniki odnoszą się do produktu i personelu, a więc dwóch obszarów, które w istotny sposób decydują o doskonałości organizacji usługowej.

Joanna Kordasiewicz, SGH Warsaw School of Economics — A graduate of the Gdynia Maritime University at the Faculty of Management and Marketing, specializing in Enterprise Management, as well as postgraduate studies in Tourism and Hotel Management at the Gdynia Maritime University at the Faculty of Entrepreneurship and Commodity Science and postgraduate legal and managerial studies at the Gdańsk University of Technology at the Faculty of Management and Economics. She has experience in the tourism and hotel industry. From 2012 to 2019, she worked intensively in the medical tourism sector, serving the private sector of medical institutions in the field of foreign inbound tourism, running her own tourist office. Currently, she is focusing on her doctoral dissertation at the Warsaw School of Economics at the Department of Consumer Behavior Research College of Management and Finance, Institute of Management.

DOI: 10.2478/minib-2022-0005
Kontakt: jkorda@sgh.waw.pl
MINIB, 2022, Vol. 43, Issue 1

Tłumaczenie w j. polskim

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Available in Open Access

Czytaj on-line →