Oczekiwania studentów wobec kadry dydaktycznej jako czynniki warunkujące poprawę kapitału relacyjnego uczelni

- dr inż. Małgorzata Adamska

Zmieniające się dynamicznie otoczenie społeczno-gospodarcze, w jakim funkcjonują uczelnie wymagało od nich podjęcia na przestrzeni ostatnich lat działań ukierunkowanych na wprowadzenie istotnych zmian w obszarze realizowanej działalności marketingowej. Typowa kompozycja instrumentów marketingowych wymaga jednak innego podejścia z uwagi na specyfikę branży oraz klienta, do którego jest skierowana.
Celem artykułu jest identyfikacja oczekiwań względem realizacji usług edukacyjnych a rolą i wpływem kadry dydaktycznej na procesy kreowania wizerunku uczelni. Zidentyfikowane oczekiwania mogą mieć istotny wpływ na przyszłą politykę kadrową władz uczelni, również w kontekście „Konstytucji dla Nauki” i nowych propozycji mających na celu podniesienie roli i znaczenia kadry dydaktycznej.
Na podstawie wyników przeprowadzonego wśród studentów uczelni publicznej badania, autorka artykułu wyciąga istotne wnioski dotyczące relacji student-wykładowca, które oddając opinie respondentów, stanowią podstawę dla zaproponowania rozwiązań mających na celu wsparcie kadry dydaktycznej w osiąganiu doskonałości procesów kształcenia i współpracy ze studentami.

dr inż. Małgorzata Adamska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska, Polska – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. W pracy naukowej oraz dydaktycznej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami szeroko pojętej działalności marketingowej oraz zarządzaniem kapitałem intelektualnym, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału rynkowego przedsiębiorstwa. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu, w tym w takich czasopismach, jak: Economics & Management E+M, Handel Wewnętrzny, Marketing i Rynek oraz Zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest także współautorką podręcznika „Słownik menedżera zasobów ludzkich”. Swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe doskonaliła jako stażysta w przedsiębiorstwach regionu opolskiego.

DOI: 10.14611/MINIB.30.12.2018.03
Kontakt: m.adamska(at)po.opole.pl
MINIB, 2018, Vol. 30, Issue 4

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 6
Pobrano: 6