Ocena komunikacji marketingowej jednostek naukowych w kontekście współpracy z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkim

- dr Sławomir Milczarek, dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ

Zasadniczą rolę w stałym przezwyciężaniu barier, jak również w rozwijaniu współpracy na linii nauka-biznes odgrywa prawidłowa komunikacja marketingowa realizowana przez jednostki naukowe, będące stroną inicjującą procesy komercjalizacji wyników badań. Celem artykułu jest ocena wybranych aspektów komunikacji marketingowej prowadzonej przez jednostki naukowe w ramach współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP), reprezentującymi inteligentne specjalizacje (smart specialisations) województwa łódzkiego. W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w II i III kwartale 2018 roku, metodą komunikowania się pośredniego z respondentami z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, wśród przedstawicieli przedsiębiorstw należących do inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego. Wyniki badań dowodzą, iż jednostki naukowe nie wykorzystują dostępnego spectrum narzędzi komunikacji marketingowej we współpracy z przedsiębiorstwami i nie stosują języka korzyści rynkowych w opisie wiedzy będącej przedmiotem komercjalizacji. Większość respondentów jest przekonana, iż poziom wykorzystania narzędzi komunikacji on-line przez jednostki naukowe jest niski i średni, co automatycznie przekłada się na obniżenie ich postrzegania, jako innowacyjnych partnerów. Natomiast w opinii badanych przedsiębiorstw wykorzystywanie przez jednostki naukowe możliwości jakie stwarza internetowa era Web 2.0, w komunikacji marketingowej korzystnie może wpływać na ich wizerunek w środowisku biznesowym.

dr Sławomir Milczarek, Marvec Consulting, Łódź, Polska – manager z 25-letnim doświadczeniem w obszarze handlu i marketingu. Akredytowany doradca PARP oraz Krajowej sieci usług i Krajowej sieci Innowacji (KSIKSU). Aktywnie inicjuje współpracę jednostek naukowych i przedsiębiorstw w kontekście realizowania i pozyskiwania funduszy z UE przeznaczonych dla segmentu MSP. Na swoim koncie posiada 25 wdrożeń innowacyjnych produktów i ponad 15 mln pozyskanych funduszy unijnych.

dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Polska – pracownik naukowo-dydaktyczny PŁ, visiting professor w ESIEE Paris. Autorka ponad 100 publikacji naukowych z zakresu zarządzania marką, komunikacji marketingowej i marketingu międzynarodowego. Kieruje projektami badawczymi o międzynarodowym charakterze, finansowanymi z funduszy krajowych i zagranicznych (m.in. NCN, NAWA, MNiSW, Rząd Republiki Francuskiej).

DOI: 10.2478/minib-2019-0025
Kontakt: slawomir.milczarek(at)proakademia.eu, magdalena.grebosz(at)p.lodz.pl
MINIB, 2019, Vol. 32, Issue 2

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 5
Pobrano: 5