O nas

Czasopismo skierowane jest głównie do osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem instytucji naukowych i badawczych. Jego odbiorcami są pracownicy instytutów badawczych, uczelni wyższych, centrów naukowych, organizacji, stowarzyszeń oraz instytucji wspierających naukę i badania, studenci a także wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.

Głównym celem czasopisma jest prezentacja najnowszych wyników badań oraz rozwiązań praktycznych w zakresie marketingu stosowanych przez instytucje naukowe i badawcze, m.in. instytuty, uczelnie, parki technologiczne z całej Europy.

Głównym przedmiotem zainteresowania czasopisma są strategie marketingowe wspierające promocję specyficznych usług oferowanych przez instytucje naukowe i badawcze w Polsce oraz innych krajach europejskich.

Czasopismo stwarza możliwość poznania aktualnych trendów, nowych narzędzi, strategii w marketingu instytucji naukowych i badawczych oraz stanowi okazję do wymiany poglądów i nawiązania nowych kontaktów.

W czasopiśmie publikowane są artykuły z zakresu teorii i praktyki marketingu, zakresu i możliwości stosowania marketingu w polskiej i światowej praktyce gospodarczej, prezentowane są także doświadczenia polskich i zagranicznych organizacji związanych z nauką i badaniami.

Autorami są najlepsi polscy i światowi specjaliści w dziedzinie marketingu, kadra naukowa szkół wyższych oraz praktycy zatrudnieni w  polskich i zagranicznych organizacjach naukowo-badawczych.

Wszystkie artykuły są publikowane w wolnym dostępie (open access) w języku polskim i angielskim na płycie CD-ROM wraz z bookletem oraz dostępne nieodpłatnie w całości na stronie internetowej czasopisma www.minib.pl. Przed publikacją wszystkie artykuły są recenzowane w systemie double-blind.

Czasopismo zostało wpisane do sądowego rejestru dzienników i czasopism pod pozycją PR 18803.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

 • Directory of Open Access Journals (DOAJ),
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS),
 • The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH),
 • Index Copernicus Journals Master List,
 • Google Scholar,
 • De Gruyter,
 • BazEkon,
 • BazHum,
 • ROAD Directory of Open Acces Scholarly Resources,
 • Baidu Scholar,
 • Celdes,
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure),
 • CNPIEC,
 • EBSCO Discovery Service,
 • J-Gate,
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders),
 • Naviga (Softweco),
 • Primo Central (ExLibris),
 • ReadCube,
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest),
 • TDNet,
 • WanFang Data,
 • WorldCat (OCLC).

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat z dn. 21 grudnia 2021 roku) za artykuły naukowe publikowane na łamach czasopisma przyznawane jest 40 pkt. do dorobku naukowego.

Czasopismo jest archiwizowane w Bibliotece Narodowej oraz bibliotece Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

eISSN 2353-8414

 

Zasady publikacji

Zasady recenzowania

Wymogi edytorskie

Oryginalność artykułów

Wszystkie artykuły są opublikowane na zasadach wolnego dostępu (Open Access).

Licencja Creative Commons
Wszystkie artykuły są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.