Nakłady na badania i rozwój w sektorze polskich przedsiębiorstw jako instrument polityki badawczo-rozwojowej

- Jerzy Baruk

Jednym z ważnych i otwartych problemów współczesnych przedsiębiorstw jest finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, traktowane jako instrument polityki badawczo-rozwojowej (B+R). Zachowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych wymaga systemowego tworzenia i wdrażania innowacji, co wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów na działalność B+R. Celem niniejszego opracowania jest zidentifykowanie poziomu, dynamiki i struktury nakładów na działalność B+R w Polsce oraz w polskich przedsiębiorstwach. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2015–2019 (2017–2019 w przypadku analizy nakładów w sektorze przedsiębiorstw), zakres przedmiotowy dotyczy finansowych aspektów działalności B+R w skali kraju i w sektorze polskich przedsiębiorstw, a źródłem danych do analizy są publikacje Głównego Urzędu Statystycznego. W opracowaniu zastosowano następujące metody badawcze: analizę krytyczno-poznawczą piśmiennictwa — do identyfikacji problemu badawczego, metodę opisową i porównawczą — do prezentacji problemu, metodę statystyczną — do obliczeń udziałów procentowych oraz metodę projekcyjną — do zaproponowania rozwiązań modelowych. Przeprowadzona analiza materiałów źródłowych wskazuje na względnie niski poziom i dynamikę nakładów ponoszonych na B+R w Polsce i w sektorze przedsiębiorstw. Można więc mówić o zachowawczym i doraźnym charakterze polityki B+R wśród Polish przedsiębiorstw.

Jerzy Baruk, PhD, Eng. Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland — retired researcher and didactic employee of the Institute of Management of the Faculty of Economics of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. His research activities focus on the organizational and economic aspects of innovation activity, innovation management and through innovation, the impact of innovation on the efficiency of the organization, as well as knowledge management and the relationship of knowledge with the creation of innovations. Author of 387 scientific publications on innovation and knowledge management in the broad sense, published in national and foreign scientific journals and conference materials. Author of four books written independently and co-author of several dozen others. He presented the results of his research at numerous national and international scientific conferences. Member of the following organizations: Scientific Society of Organization and Leadership; Polish Society of Production Management; Enterprises of Economic Initiatives „Taures” in Warsaw; Lublin Scientific Society; Polish Praxeological Society; University-Industry-Science Partnership: Polish UNISPAR Working Group Society; Innovative Entrepreneur Club at the Lublin Development Foundation. Advisor to the Scientific Society of Organization and Management Branch in Lublin; Enterprise of Economic Initiatives „Taures” in Warsaw.

DOI: 10.2478/minib-2022-0002
Kontakt: jerzy.baruk@poczta.onet.pl
MINIB, 2022, Vol. 43, Issue 1

Tłumaczenie w j. polskim

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Available in Open Access

Czytaj on-line →