Modelowe ujęcia audytu marketingu

- Dr Piotr Hadrian

Artykuł jest poświęcony problematyce kontroli marketingu, a jego bezpośrednim celem jest refleksja naukowa dotycząca modelowego przedstawienia audytu marketingu — jednego z narzędzi strategicznej kontroli marketingu. W artykule zaprezentowano omawiane w literaturze marketingowej poglądy dotyczące audytu marketingu, które można potraktować jako jego modele o charakterze koncepcyjnym, strukturalnym czy procesowym. Propozycje te nie miały jednak na tyle istotnego znaczenia, by audyt stał się powszechnie wykorzystywanym narzędziem kontroli marketingu. Dlatego przedstawiono zarys autorskiego modelu audytu marketingu (w ujęciu koncepcyjnym i semantycznym), który dzięki uściśleniu strategicznej istoty tego narzędzia kontroli może stanowić stymulantę jego upowszechnienia w praktyce zarządzania marketingiem. Model koncepcyjny przedstawia w formach opisowej i graficznej architekturę audytu, uwarunkowania endogeniczne (zorientowanie, doskonałość, strategia, kontrola taktyczno-operacyjna), składniki działań audytorskich oraz płaszczyzny realizowanej oceny. Model semantyczny określa audyt marketingu jako układ logiczno-wynikowy, który — wykorzystując możliwości zastosowania określonych sposobów kontroli — umożliwia dokonanie wszechstronnej, ustrukturyzowanej, regularnej, obiektywnej, niezależnej i profesjonalnej oceny kontekstowej (przygotowanie i realizacja strategii marketingu). Modele te powinny stanowić bodziec do dyskusji i dalszych poszukiwań optymalnych sposobów kontroli marketingu zarówno na płaszczyźnie metodologicznej, jak i pragmatycznej.

Dr Piotr Hadrian, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Instytut Zarządzania, Katedra Marketingu, Polska — doktor nauk ekonomicznych, starszy wykładowca w Katedrze Marketingu. Zainteresowania naukowe: zarządzanie marketingiem, kontrola marketingu, audyt marketingu, zachowania konsumentów, współczesne koncepcje marketingu. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

DOI: 10.2478/minib-2020-0022
Kontakt: hadrianp@uek.krakow.pl
MINIB, 2020, Vol. 37, Issue 3

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →