Marka uczelni we współczesnym świecie

Praca nad wypracowaniem marki uczelni nie sprowadza się do promowania jednego z ww. elementów.Nie wystarcza w materiałach promocyjnych o uczelni umieścić informację o zatrudnionej kadrze
naukowo-dydaktycznej, czy też o warunkach kształcenia. Kandydat na studia analizuje uczelnię jako jeden organizm, a zatem efekt pracy wszystkich elementów, składających się na dobrze funkcjonującą całość.

Rysunek 1. Elementy uczelni zaangażowane w kreowanie marki szkoły wyższej oraz ich zadania.

Rysunek1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W procesie kreowania marki najważniejszym elementem jest satysfakcja klienta. W przypadku szkół wyższych można wyróżnić dwa etapy satysfakcji:
• studenta w trakcie kształcenia,
• absolwenta po uzyskaniu pracy, będącej spełnieniem oczekiwań.
Pierwszy etap satysfakcji student uzyskuje (lub nie) w trakcie kształcenia. W ten etap zaangażowane są wszystkie elementy zaprezentowane na rysunku 1. Stąd świadomość i determinacja kadry zarządzającej uczelnią jest kwestią fundamentalną. Oba czynniki są niezwykle ważne, bowiem stanowią podstawę działania kadry zarządzającej w tworzeniu profesjonalnego zespołu pracowniczego. Profesjonalizm natomiast powoduje wzajemne zaufanie zarówno w relacji:
• kadra zarządzająca – pracownik,
• pracownik – pracownik,
• zespół pracowniczy – inny zespół pracowniczy,
• pracownik – student.
Wypadkową zarówno profesjonalizmu, jak i wzajemnego zaufania jest przyjazna atmosfera w uczelni.Wszystkie wymienione wyżej elementy tworzą mechanizm, stanowiący podstawę tworzenia marki.
Dyplom jest wypadkową zdobytej w trakcie kształcenia wiedzy, umiejętności i kompetencji studenta,które zostają zweryfikowane na rynku pracy.

(Źródło: prof. dr Stanisław Dawidziuk „Marka uczelni we współczesnym świecie” w  w „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych” nr 4/2012)

Czytaj on-line →