Konsumenci wobec zrównoważonej konsumpcji żywności

- Dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE

Postępujący i niespotykany dotąd przyrost ludności Ziemi oraz kurczenie się zasobów naturalnych planety powodują konieczność spojrzenia na współczesną konsumpcję z punktu widzenia celów zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest scharakteryzowanie stosunku konsumentów do idei zrównoważonej konsumpcji żywności, który przejawia się m.in. w deklarowanym podejmowaniu przez nich zachowań zrównoważonych zarówno na rynku, jak i w gospodarstwach domowych. Badania przeprowadzono techniką ankiety rozdawanej (bezpośredniej) na próbie 900 konsumentów z Polski i Słowacji. Badani najczęściej deklarowali podejmowanie takich zachowań zrównoważonych, jak: unikanie nadkonsumpcji, troska o zdrowe odżywianie, a także segregowanie i recykling odpadów. W obu krajach należy natomiast bardziej zdecydowanie zachęcać konsumentów, by podczas przygotowania posiłków ograniczali zużycie wody, energii elektrycznej i gazu. Zachowania takie deklarowała bowiem niespełna połowa ogółu badanych.

Dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Ekonomii, Katedra Rynku i Konsumpcji, Polska — posiada stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Jest profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownikiem Katedry Rynku i Konsumpcji. Jest kierownikiem projektów badawczych w Centrum Badań i Transferu Wiedzy w Katowicach oraz kierownikiem i wykonawcą sześciu grantów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest ekonomia behawioralna. Jest autorem ponad 130 artykułów z zakresu zachowań konsumenckich, strategii marketingowych przedsiębiorstw oraz metodologii badań rynkowych i marketingowych.

DOI: 10.2478/minib-2020-0014
Kontakt: grzegorz.maciejewski@ue.katowice.pl
MINIB, 2020, Vol. 36, Issue 2

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 3
Pobrano: 3