Porównanie darowizn pieniężnych i czasu: co mówią badania eksperymentalne?

Darowizny charytatywne od osób indywidualnych na rzecz organizacji charytatywnej często przybierają formę darowizn pieniężnych lub darowizna czasu. Te dwie formy zachowań prospołecznych są coraz częściej badane w ostatnich latach. Jednak pomimo dużej ilości isniejących badań nad darowiznami pieniędzy lub czasu, do tej pory tylko ograniczone badania przeglądowe zostały poświęcone obydwu tym formom darowizn charytatywnych postrzeganym jako zjawiskom porównywalnym lub równoległym. Celem niniejszego artykułu było wypełnienie tej luki. Techniką snowballing wybrano próbę badawczą 39 prac eksperymentalnych opublikowanych w latach 2000–2020, które porównywały darowizny pieniężne i czasowe lub przynajmniej analizowały je jako dwie równoległe zjawiska. Prace te analizowano pod kątem tego, które … Czytaj więcej »

Badanie wstępne nad przeciążeniem informacyjnym w wyniku wyszukiwania informacji oraz śledzenia informacji

Głównym celem tego badania jest sprawdzenie, czy dwa rodzaje przeciążenia informacyjnego są różne: przeciążenie informacjami w wyniku wyszukiwania potrzebnych informacji i przeciążenie informacyjne wynikające ze śledzenia wszystkich informacji, które ktoś musi śledzić. Te dwa typy przeciążenia informacyjnego są nazywane „przeciążenie informacją wyszukiwaną” i „przeciążenie informacją śledzoną”, co odpowiada pojęciom wyszukiwania informacji i śledzenia informacji. Posługując się danymi z ankiety przeprowadzonej na próbie 1600 respondentów z 50 stanów w Stanach Zjednoczonych, w badaniu zidentyfikowano dwie pozycje odnoszące się do przeciążenia informacją wyszukiwaną oraz przeciążenia informacją śledzoną i przeprowadzono analizę uwzględniającą korelację i regresję logistyczną z obydwiema pozycjami oddzielnie jako zmiennymi zależnymi, … Czytaj więcej »