Tutoring akademicki jako forma nowoczesnej współpracy ze studentem i element doskonalenia jakości usługi dydaktycznej

W artykule, na przykładzie Polski i Słowacji, wskazano zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym w Europie Środkowo-Wschodniej. Uwzględniając oczekiwania współczesnych studentów (reprezentantów pokolenia Z) wobec kształcenia akademickiego i kadry dydaktycznej zaprezentowano tutoring akademicki, jako innowacyjną, choć nie nową formę kształcenia, która doskonale wpisuje się w owe oczekiwania.

Autorki w oparciu o zgromadzony materiał teoretyczny i doświadczenia własne zaprezentowały mocne i słabe strony tutoringu akademickiego, dokonały analizy szans i zagrożeń wdrożenia tej formy kształcenia w szkolnictwie wyższym. Działania te zmierzały do postawienia szeregu pytań wyznaczających kierunek działań w zakresie implementacji tutoringu akademickiego w działalność dydaktyczną uczelni.

Zaprezentowano także potencjalne zagrożenia i trudności … Czytaj więcej »