Innowacyjność zachowań mieszkańców aglomeracji poznańskiej na rynku usług transportowych

- prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, dr Szymon Michalak

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym przede wszystkim współcześnie rozwój technologii mobilnych ma niezaprzeczalny wpływ ludzkie życie, a co za tym idzie – na zachowania rynkowe konsumentów. Rosnąca popularność i możliwości urządzeń mobilnych, a także coraz powszechniejszy dostęp do mobilnego Internetu sprawiają, że na wielu rynkach przedsiębiorstwa redefiniują swoje modele biznesowe, w których coraz większe znaczenie odgrywają działania prowadzone przez Internet. Szczególnie widoczne jest to na rynku indywidualnych i publicznych usług transportowych, gdzie właśnie za sprawą urządzeń mobilnych, a także w spójności z trendami w zachowaniach rynkowych konsumentów i rozwijaniem miast zgodnie z koncepcją smart city, od kilku lat obserwować można pojawianie się innowacyjnych alternatyw, w stosunku do tradycyjnych form transportu. Tempo pojawiania się na rynku innowacji produktowych, jest oczywiście uzależnione w dużej mierze od poziomu akceptacji innowacyjności przez konsumentów. Celem artykułu jest określenie stopnia innowacyjności mieszkańców aglomeracji poznańskiej w zakresie korzystania z rozwiązań transportowych dostępnych w Poznaniu. W części badawczej zaprezentowano wyniki badań własnych, przeprowadzonych w 2019 roku na próbie 795 respondentów. Pokazały one, że mieszkańcy aglomeracji poznańskiej nie obawiają się korzystać z innowacji produktowych na rynku usług transportowych i korzystają z nich w większym stopniu niż ma to miejsce w przypadku ogółu populacji.

prof. zw. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska – profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierownik Katedry Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa UEP, członek Komisji Nauk Towaroznawczych PAN oddział w Poznaniu, Członek Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Przewodniczący Komisji Programowej Europejskiego Forum Marketingu Instytucji Naukowych i Badawczych (Instytut Lotnictwa w Warszawie). Zainteresowania i działalność naukowo-badawcza koncentruje się na problemach: zarządzania produktem, badań rynkowych i marketingowych, badań produktu, systemu informacji marketingowej i marketingu sportowego (m.in. w ramach grantów naukowych: 2007–2009 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009–2012 Narodowe Centrum Nauki, 2012–2013 NCBiR), specjalizuje się komercjalizacji produktów (wyników badań instytucji naukowo — badawczych) i marketingu sportowym. Autor lub współautor licznych publikacji, w tym m.in.: Handel w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1989; Rynek żywnościowy, PWE, Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna, AE, Poznań, 1994; Podstawy marketingu, AE, Poznań, 1996 i 1999; Zarządzanie produktem, PWE, Warszawa, 2003; Badania marketingowe. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2005; Informacyjne podstawy decyzji marketingowych, PWE, Warszawa 2009; Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, UEP, Poznań, 2009; Komercjalizacja produktów żywnościowych i jej uwarunkowania, PWE, Warszawa 2012; Zachowania zakupowe i konsumpcyjne mieszkańców Poznania i Wielkopolski, IBRKiK, 2013.
ORCID: 0000-0001-5468-8638

dr Szymon Michalak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Marketingu Produktu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Głównym przedmiotem jego badań są postawy konsumentów wobec innowacji produktowych. Członek zespołów w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak również w projektach realizowanych dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z takich przedmiotów jak Zarządzanie Innowacjami, Zarządzanie Produktem, Badania Marketingowe, czy Zarządzanie Przedsiębiorstwem.
ORCID: 0000-0003-2874-7694

DOI: 10.2478/minib-2019-0040
Kontakt: bogdan.sojkin(at)ue.poznan.pl, szymon.michalak(at)ue.poznan.pl
MINIB, 2019, Vol. 33, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →