Informacje dla autorów

Czasopismo skierowane jest głównie do osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem instytucji naukowych i badawczych. Jego odbiorcami są pracownicy instytutów badawczych, uczelni wyższych, centrów naukowych, organizacji, stowarzyszeń oraz instytucji wspierających naukę i badania, studenci a także wszystkich zainteresowanych poruszaną tematyką.

W czasopiśmie publikowane są artykuły z zakresu teorii i praktyki marketingu, zakresu i możliwości stosowania marketingu w polskiej i światowej praktyce gospodarczej, prezentowane są także doświadczenia polskich i zagranicznych organizacji związanych z nauką i badaniami.

Autorami są najlepsi polscy i światowi specjaliści w dziedzinie marketingu, kadra naukowa szkół wyższych oraz praktycy zatrudnieni w  polskich i zagranicznych organizacjach naukowo-badawczych.

Wszystkie artykuły są publikowane w języku polskim i angielskim na płycie CD-ROM oraz dostępne nieodpłatnie w całości na stronie internetowej czasopisma www.minib.pl. Przed publikacją wszystkie artykuły są recenzowane w systemie double-blind.

Czasopismo zostało wpisane do sądowego rejestru dzienników i czasopism pod pozycją PR 18803.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

 • Directory of Open Access Journals (DOAJ),
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS),
 • The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH),
 • Index Copernicus Journals Master List,
 • Google Scholar,
 • De Gruyter,
 • BazEkon,
 • BazHum,
 • ROAD Directory of Open Acces Scholarly Resources,
 • Baidu Scholar,
 • Celdes,
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure),
 • CNPIEC,
 • EBSCO Discovery Service,
 • J-Gate,
 • KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders),
 • Naviga (Softweco),
 • Primo Central (ExLibris),
 • ReadCube,
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest),
 • TDNet,
 • WanFang Data,
 • WorldCat (OCLC).

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat z dn. 31 lipca 2019 roku) za artykuły naukowe publikowane na łamach czasopisma przyznawane jest 20 pkt. do dorobku naukowego.

Czasopismo jest archiwizowane w Bibliotece Narodowej oraz bibliotece Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie manuskryptu i przetwarzanie artykułu.

eISSN 2353-8414

 

Zasady publikacji

Zasady recenzowania

Wymogi edytorskie

Oryginalność artykułów

 

MINIB_formularz informacyjny

MINIB_formularz recenzji

 

Wszystkie artykuły są opublikowane na zasadach wolnego dostępu (Open Access).

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe.