Finansowe aspekty polityki badawczej i rozwojowej w Unii Europejskiej

- dr inż. Jerzy Baruk

W artykule autor podjął próbę realizacji dwóch celów polegających na:

1) identyfikacji i krytycznej ocenie udziału wydatków na badania i rozwój (B+R) w produkcie krajowym brutto (PKB), ponoszonych przez podmioty gospodarcze skupione w czterech sektorach (przedsiębiorstw, rządowym, szkolnictwa wyższego i prywatnych instytucji niekomercyjnych) oraz łącznie we wszystkich sektorach. Analizą objęto średnie wyniki notowane w UE, a także w wybranych krajach członkowskich (w tym w Polsce) oraz w wybranych krajach pozaeuropejskich. Miernik ten traktowany jest jako pośrednia miara stopnia aktywności kadry kierowniczej w kształtowaniu polityki badawczo-rozwojowej na wszystkich szczeblach struktury zarządzania,

2) sprawdzeniu tezy, że wydatki na B+R są zmienne i zróżnicowane w poszczególnych państwach członkowskich i nie dają jednoznacznie pozytywnego obrazu systematycznego i dynamicznego wzrostu aktywności badawczo-rozwojowej w tych krajach.

Artykuł opracowano przy wykorzystaniu następujących metod badawczych: analizy krytyczno-poznawczej piśmiennictwa; analizy statystyczno-porównawczej wtórnego materiału empirycznego Eurostatu; projekcyjnej. Do sprawdzenia tezy wykorzystano analizę statystyczno-porównawczą wtórnego materiału empirycznego „Eurostatu”, obrazującego udział wydatków na badania i rozwój w produkcie krajowym brutto. Wyniki analizy potwierdziły słuszność postawionej tezy badawczej.

dr inż. Jerzy Baruk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska – emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego działalność badawcza koncentruje się na: organizacyjnych i ekonomicznych aspektach działalności innowacyjnej, zarządzaniu innowacjami i przez innowacje, wpływie innowacji na sprawność funkcjonowania organizacji. Przedmiotem działalności badawczej jest też zarządzanie wiedzą oraz związek wiedzy z kreowaniem innowacji. Autor ponad 360 publikacji naukowych dotyczących szeroko rozumianego zarządzania innowacjami i wiedzą, opublikowanych w ogólnokrajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz materiałach konferencyjnych. Autor czterech książek napisanych samodzielnie i współautor kilkudziesięciu innych. Wyniki prowadzonych badań prezentował na licznych konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Członek następujących organizacji: Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa; Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją; Przedsiębiorstwa Inicjatyw Gospodarczych „Taures” w Warszawie; Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; Polskiego Towarzystwa Prakseologicznego; University — Industry — Science Partnership. Polish UNISPAR Working Group Society; Klubu Przedsiębiorcy Innowacyjnego przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Doradca w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa Oddział w Lublinie; Przedsiębiorstwie Inicjatyw Gospodarczych „Taures” w Warszawie.
ORCID: 0000-0002-7515-0535

DOI: 10.2478/minib-2019-0037
Kontakt: jerzy.baruk(at)poczta.onet.pl
MINIB, 2019, Vol. 33, Issue 3

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 6
Pobrano: 6