nr 4/2020
 1. Badanie wstępne nad przeciążeniem informacyjnym w wyniku wyszukiwania informacji oraz śledzenia informacji
  - Tingting He
 2. Wielkość i dynamika krajowych wydatków na badania i rozwój w Unii Europejskiej
  - Baruk Jerzy
 3. Wpływ potencjału kompetencyjnego zmian w szkolnictwie wyższym na szkolenie specjalistów dla przedsiębiorczości
  - Achkasova Svitlana, Pyvovarov Vasiliy, Us Maryna, Vnukova Nataliya
 4. Instrumenty zarządzania przyszłością
  - Yudina Nataliya
 5. Dyskusyjne kwestie wartości osobistych w kontekście harmonizacji standardów edukacyjnych Ukrainy i UE
  - Shulhina Liudmyla, Zhaldak Hanna
 6. Postawy konsumentów wobec innowacyjnej żywności z uwzględnieniem produktów funkcjonalnych — implikacje dla komunikacji marketingowej w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych
  - Czarnecki Jacek, Gutowska Krystyna
 7. Ewolucja roli form komunikacji marketingowej w oddziaływaniu na zachowania zakupowe konsumentów na podstawie wyników badań ankietowych w latach 1995–2018
  - Mazurek-Łopacińska Krystyna

Badanie wstępne nad przeciążeniem informacyjnym w wyniku wyszukiwania informacji oraz śledzenia informacji

- Tingting He

Głównym celem tego badania jest sprawdzenie, czy dwa rodzaje przeciążenia informacyjnego są różne: przeciążenie informacjami w wyniku wyszukiwania potrzebnych informacji i przeciążenie informacyjne wynikające ze śledzenia wszystkich informacji, które ktoś musi śledzić. Te dwa typy przeciążenia informacyjnego są nazywane „przeciążenie informacją wyszukiwaną” i „przeciążenie informacją śledzoną”, co odpowiada pojęciom wyszukiwania informacji i śledzenia informacji. Posługując się danymi z ankiety przeprowadzonej na próbie 1600 respondentów z 50 stanów w Stanach Zjednoczonych, w badaniu zidentyfikowano dwie pozycje odnoszące się do przeciążenia informacją wyszukiwaną oraz przeciążenia informacją śledzoną i przeprowadzono analizę uwzględniającą korelację i regresję logistyczną z obydwiema pozycjami oddzielnie jako zmiennymi zależnymi, … Czytaj więcej »

Wielkość i dynamika krajowych wydatków na badania i rozwój w Unii Europejskiej

- Baruk Jerzy

Cele artykułu, którego konstrukcja ma charakter teoretyczno-empiryczny, sprowadzają się do: 1) identyfikacji i krytycznej oceny wydatków na badania i rozwój (wskaźnik GERD), wyrażonych w euro na jednego mieszkańca, poniesionych przez jednostki statystyczne skupione w sektorach: przedsiębiorstw, rządowym, szkolnictwa wyższego, prywatnych organizacjach non profit oraz łącznie we wszystkich sektorach w państwach członkowskich Unii Europejskiej (poziom i dynamikę tych nakładów potraktowano jako pośrednią miarę zaangażowania wyższego kierownictwa w kreowanie polityki B+R i sprawnego zarządzania fazami B+R); 2) próby weryfikacji tezy, że nakłady na B+R są zmienne i zróżnicowane w państwach członkowskich UE, co wskazuje na brak racjonalnej polityki B+R ukierunkowanej na systemowe … Czytaj więcej »

Wpływ potencjału kompetencyjnego zmian w szkolnictwie wyższym na szkolenie specjalistów dla przedsiębiorczości

- Achkasova Svitlana, Pyvovarov Vasiliy, Us Maryna, Vnukova Nataliya

Artykuł prezentuje uzasadnienie potrzeby zreformowania systemu wyższego szkolnictwa Ukrainy w zgodzie z europejskimi i międzynarodowymi standardami i wymogami, co zapewni pełne przejście do kompetencyjnego podejścia do uczenia się. W artykule zostały określone istota i korzyści posługiwania się potencjałem kompetencyjnym dla ulepszenia systemu szkolnictwa wyższego Ukrainy. Zostało przeprowadzone kompleksowe badanie marketingowe z użyciem metody analizy merytorycznej treści, które pomogło w ujawnić nowoczesne kompetencje potrzebne studentom i absolwentom kierunków finansowych i prawniczych. Ponadto przeprowadzono ankietę, która ukazała, że występują problemy z poziomem i jakością kształtowania profesjonalnych i kluczowych kompetencji.

Nataliya Vnukova, Doctor of Economics, Professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Czytaj więcej »

Instrumenty zarządzania przyszłością

- Yudina Nataliya

Badania wykazały, że koncepcja zrównoważonego rozwoju nie opierała się na uzasadnionych nadziejach, ponieważ poprzedni kryzys światowej gospodarki wystąpił równocześnie w prawie wszystkich krajach świata. Innowacyjne podejście do zarządzania przyszłością i kształtowania nowej koncepcji rozwoju ludzkości jest dziś bardzo ważne. Stawia się hipotezę, że w przyszłości kulturowy instrument zarządzania działalnością człowieka będzie musiał stać się trzecim składnikiem nowej korekty ideologii ludzkości — w powiązaniu z rynkiem i hierarchią. Podkreśla się znaczenie uczenia się historii ludzkości. Wskazuje się jednak również trudności, z jakimi borykają się ludzie w szczegółowym poznawaniu Big Data informacji historycznych. Proponuje się nowe podejście do procesu uczenia się historii … Czytaj więcej »

Dyskusyjne kwestie wartości osobistych w kontekście harmonizacji standardów edukacyjnych Ukrainy i UE

- Shulhina Liudmyla, Zhaldak Hanna

W artykule została wskazana konieczność i pilność zredukowania przepaści pomiędzy prędkością technologicznego i humanitarnego rozwoju społeczeństwa w celu zapobieżenia zagrożeniom spowodowanym przez niewystarczający poziom wyszkolenia użytkowników nowoczesnych technologii. Pokazano celowość wzmocnienia aspektu humanitarnego w procesie edukacyjnym. Bazując na metodzie badania merytorycznego „zza biurka”, zilustrowano niektóre ze strukturalnych i merytorycznych różnic pomiędzy dokumentami normatywnymi, wykazano pozytywny wpływ harmonizacji ustawodawstwa na polu edukacji, jak również rozwój standardów edukacyjnych na podstawie sformułowanych wartości osobowości przedstawionych w tych dokumentach. Poddano ocenie zespół moralnych i etycznych cech studentów i wykładowców z Ukrainy i z Polski. Ustalono względnie niski poziom obecności cech tworzących wartości reprezentantów ankietowanych … Czytaj więcej »

Postawy konsumentów wobec innowacyjnej żywności z uwzględnieniem produktów funkcjonalnych — implikacje dla komunikacji marketingowej w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

- Czarnecki Jacek, Gutowska Krystyna

W celu rozpoznania postaw konsumentów wobec innowacyjnych produktów żywnościowych, w tym żywności funkcjonalnej, w 2019 r. przeprowadzono badania jakościowe metodą pogłębionych dyskusji grupowych. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że innowacyjna żywność kojarzona jest z nowym smakiem, opakowaniem, podwyższoną wartością odżywczą, a także atrybutami prozdrowotnymi. Uczestnicy dyskusji grupowych dość często odnosili się też w swoich wypowiedziach do zmniejszenia bądź całkowitego wyeliminowania składników alergennych oraz konserwantów, ulepszaczy smaku, barwników itp. Stwierdzono różny poziom akceptacji tych innowacji, przy czym badani konsumenci wykazywali na ogół negatywny stosunek do „polepszania” żywności poprzez jej wzbogacanie różnymi składnikami, pozytywnie natomiast odnosili się do zmian związanych ze zmniejszeniem … Czytaj więcej »

Ewolucja roli form komunikacji marketingowej w oddziaływaniu na zachowania zakupowe konsumentów na podstawie wyników badań ankietowych w latach 1995–2018

- Mazurek-Łopacińska Krystyna

Celem artykułu jest przedstawienie zachodzących w długim okresie zmian w korzystaniu z tradycyjnych i nowoczesnych form komunikacji marketingowej oraz różnic pod tym względem między podstawowymi grupami konsumentów w zależności od cech tych konsumentów, a także rozpoznanie postaw i zachowań rynkowych konsumentów pod wpływem tych form komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem reklamy internetowej oraz mediów społecznościowych. Podstawą analiz są wyniki własnych ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych w latach 1995, 2001 i 2017–2018. Z badań wynika, iż wzrostowi znaczenia internetowych form komunikacji w odziaływaniu na zachowania konsumentów towarzyszy wciąż stosunkowo duża rola grup odniesienia jako źródła informacji o ofercie. Zwiększa się również liczba krytycznych … Czytaj więcej »