nr 3/2021
 1. Zarządzanie wizerunkiem z wykorzystaniem komunikacji wirtualnej w sytuacjach kryzysowych na przykładzie grupy kapitałowej CD PROJEKT
  - Pacierz M.
 2. Młodzi konsumenci wobec bezpieczeństwa swoich danych pobieranych przez inteligentne urządzenia w dobie internetu rzeczy
  - Kolny B.
 3. Zmiany na polskim rynku usług e-edukacji spowodowane pandemią covid-19: zachowania i opinie młodych konsumentów i usługodawców
  - Ciupak J., Dąbrowska A.
 4. Porównanie darowizn pieniężnych i czasu: co mówią badania eksperymentalne?
  - Tingting He
 5. Metodyka prognozowania przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych na krajowym rynku turystycznym
  - Shulhina Liudmyla
 6. Zaangażowanie pokolenia Z w działania komunikacyjne marek odzieżowych w mediach społecznościowych — przypadek Polski
  - Stachowiak-Krzyżan Magda

Zarządzanie wizerunkiem z wykorzystaniem komunikacji wirtualnej w sytuacjach kryzysowych na przykładzie grupy kapitałowej CD PROJEKT

- Pacierz M.

Zarządzanie wizerunkiem w sytuacjach kryzysowych jest jedną z najważniejszych funkcji nie tylko zespołu odpowiedzialnego za marketing, ale również menedżerów i osób strategicznych. Powszechność internetu sprawia, że kryzysy rozszerzają się szybciej niż jeszcze kilka lat temu, dlatego istotne jest, aby równie skutecznie je hamować właśnie przy pomocy komunikacji wirtualnej. W artykule zawarto teoretyczne podstawy z zakresu zarządzania wizerunkiem oraz zdefiniowano pojęcie kryzysu, jego źródła i fazy. W części empirycznej został przedstawiony profil badanego podmiotu oraz wybrane przykłady sytuacji kryzysowych w których się on znalazł. W pracy zostały opisane rozwiązania i strategie, jakie podjęła spółka w celu minimalizacji efektów kryzysu, głównie strat … Czytaj więcej »

Młodzi konsumenci wobec bezpieczeństwa swoich danych pobieranych przez inteligentne urządzenia w dobie internetu rzeczy

- Kolny B.

Inteligentne urządzenia, które w trakcie funkcjonowania gromadzą i udostępniają dane o zachowaniach użytkowników, z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Prognozuje się, że ich liczba w gospodarstwach domowych będzie stale wzrastać. W związku z tym celem artykułu jest zaprezentowanie stosunku młodych konsumentów do bezpieczeństwa swoich danych pobieranych przez inteligentne urządzenia, połączone istniejącą infrastrukturą internetową lub innymi technologiami sieciowymi w ramach Internetu rzeczy. Artykuł napisano na podstawie wtórnych i pierwotnych źródeł informacji. Informacje wtórne pozwoliły na zdefiniowanie omawianych zagadnień związanych z Internetem rzeczy oraz bezpieczeństwem danych pobieranych przez inteligentne urządzenia, informacje pierwotne natomiast pokazały stosunek młodych konsumentów do bezpieczeństwa tych … Czytaj więcej »

Zmiany na polskim rynku usług e-edukacji spowodowane pandemią covid-19: zachowania i opinie młodych konsumentów i usługodawców

- Ciupak J., Dąbrowska A.

W niniejszym badaniu, przeprowadzonym w maju 2020 roku na początku pandemii COVID-19, analizowano sytuację na polskim rynku e-edukacji, odzwierciedloną w opiniach uczniów szkół średnich i studentów korzystających z usług e-edukacji oraz opiniach dostawców tychże usług. Przeprowadzono wywiady pogłębione z próbą celową ośmiu właścicielami firm oferujących komercyjne usługi e-edukacyjne. Następnie wśród uczniów szkół średnich i studentów w roku szkolnym/akademickim 2019–2020 przeprowadzono badanie na temat ich zadowolenia lub niezadowolenia z usług e-edukacji, z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety online (metodą CAWI) na próbie 803 respondentów. Uczniowie szkół średnich (grupa I) stanowili 30% próby, a studenci uczelni wyższych (grupa II) pozostałe 70%. Uzyskane wyniki pozwalają … Czytaj więcej »

Porównanie darowizn pieniężnych i czasu: co mówią badania eksperymentalne?

- Tingting He

Darowizny charytatywne od osób indywidualnych na rzecz organizacji charytatywnej często przybierają formę darowizn pieniężnych lub darowizna czasu. Te dwie formy zachowań prospołecznych są coraz częściej badane w ostatnich latach. Jednak pomimo dużej ilości isniejących badań nad darowiznami pieniędzy lub czasu, do tej pory tylko ograniczone badania przeglądowe zostały poświęcone obydwu tym formom darowizn charytatywnych postrzeganym jako zjawiskom porównywalnym lub równoległym. Celem niniejszego artykułu było wypełnienie tej luki. Techniką snowballing wybrano próbę badawczą 39 prac eksperymentalnych opublikowanych w latach 2000–2020, które porównywały darowizny pieniężne i czasowe lub przynajmniej analizowały je jako dwie równoległe zjawiska. Prace te analizowano pod kątem tego, które … Czytaj więcej »

Metodyka prognozowania przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych na krajowym rynku turystycznym

- Shulhina Liudmyla

W artykule przedstawiono metodykę prognozowania sprzedaży innowacyjnych produktów turystycznych na rynku krajowym. Koncepcję cyklu życia produktu i teorię zachowań konsumenckich przyjęto jako istotne punkty wyjścia do obliczania sprzedaży wolumenowej produktu innowacyjnego oraz tempa jego penetracji rynku. Zaproponowano metodę pomiaru poziomu lojalności konsumentów wobec biura podróży i zainteresowania jego ofertą. Analizowano związek między strukturą rynku docelowego a jego aktywnością w zakresie zakupu produktów turystycznych. Zastosowano głęboką segmentację rynku uwzględniającą specyfikę zachowań poszczególnych podsegmentów (Rynek Lojalistów, Rynek Sympatyków, Rynek Kwalifikowany, Rynek Poszukiwaczy, Rynek Obsługiwany, Rynek Możliwy, Rynek Potencjalnych Konsumentów, Rynek Perspektywiczny). Zaproponowano wzory do obliczania wielkości każdego z wyodrębnionych rynków. W artykule … Czytaj więcej »

Zaangażowanie pokolenia Z w działania komunikacyjne marek odzieżowych w mediach społecznościowych — przypadek Polski

- Stachowiak-Krzyżan Magda

Działania komunikacyjne w mediach społecznościowych mają bezpośredni wpływ na kształtowanie zachowań konsumenckich, w szczególności najmłodszej grupy konsumentów — pokolenia Z. Celem artykułu jest analiza interakcji młodych polskich konsumentów z markami fast-fashion w serwisach społecznościowych, skupiając się na motywach zaangażowania młodych konsumentów w działania komunikacyjne marek modowych realizowane w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest czy Youtube. Artykuł prezentuje empiryczne wyniki badania ilościowego zrealizowanego wśród polskich uczniów i studentów — przedstawicieli pokolenia Z na temat profili marki odzieżowej typu fast-fashion w wybranych serwisach społecznościowych. Przeprowadzono badania na reprezentatywnej grupie 1000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w Poznaniu. Wyniki posłużyły do … Czytaj więcej »