nr 1/2022
 1. Systemowe podejście do rozwoju standardów kształcenia celem budowania wartości w osobowości
  - Dąbrowska A., Shulhina Liudmyla
 2. Nakłady na badania i rozwój w sektorze polskich przedsiębiorstw jako instrument polityki badawczo-rozwojowej
  - Baruk Jerzy
 3. Marka jako nośnik wartości dla klienta: związki ze zjawiskiem Customer Engagement
  - Krowicki Piotr, Maciejewski Grzegorz
 4. Kompetencje pisemnego komunikowania społecznego uczniów na podstawie badań
  - Gołata Krzysztof
 5. Polityka jakości w kreowaniu dojrzałości organizacyjnej w przedsiębiorstwie świadczącym usługi turystyki medycznej
  - Kordasiewicz J.

Systemowe podejście do rozwoju standardów kształcenia celem budowania wartości w osobowości

- Dąbrowska A., Shulhina Liudmyla

W artykule przyjęto założenie, że obecny poziom rozwoju humanitarnego społeczeństwa pozostaje daleko w tyle za wysokim poziomem jego rozwoju technologicznego. Opóźnienie to jest źródłem niezwykle trudnych wyzwań i problemów, z którymi ludzkość już wcześniej musiała się zmierzyć i których intensywność i poziom złożoności wciąż wzrasta. Autorki artykułu proponują uwzględnienie w analizach systemu edukacji, w tym szkolnictwa wyższego, jako czynnika kształtującego zbiór wartości wyznawanych przez jednostkę. Celem artykułu jest zbadanie sposobu postrzegania przez uczniów stopnia ukierunkowania istniejących standardów edukacyjnych na kształtowanie i rozwój wartości osobowościowych. Dodatkową intencją autora jest sformułowanie propozycji realizacji systematycznego podejścia do kształtowania standardów edukacyjnych jako czynnika, który … Czytaj więcej »

Nakłady na badania i rozwój w sektorze polskich przedsiębiorstw jako instrument polityki badawczo-rozwojowej

- Baruk Jerzy

Jednym z ważnych i otwartych problemów współczesnych przedsiębiorstw jest finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, traktowane jako instrument polityki badawczo-rozwojowej (B+R). Zachowanie konkurencyjności podmiotów gospodarczych wymaga systemowego tworzenia i wdrażania innowacji, co wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów na działalność B+R. Celem niniejszego opracowania jest zidentifykowanie poziomu, dynamiki i struktury nakładów na działalność B+R w Polsce oraz w polskich przedsiębiorstwach. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2015–2019 (2017–2019 w przypadku analizy nakładów w sektorze przedsiębiorstw), zakres przedmiotowy dotyczy finansowych aspektów działalności B+R w skali kraju i w sektorze polskich przedsiębiorstw, a źródłem danych do analizy są publikacje Głównego Urzędu Statystycznego. W opracowaniu zastosowano następujące … Czytaj więcej »

Marka jako nośnik wartości dla klienta: związki ze zjawiskiem Customer Engagement

- Krowicki Piotr, Maciejewski Grzegorz

Artykuł ma charakter teoretycznych rozważań, a jego głównym celem jest identyfikacja marki jako nośnika wartości dla klienta oraz określenie znaczenia marki w procesie tworzenia wartości. Zdefiniowano występujące w literaturze konstrukty powiązane z marką (siła marki, wartość marki, kapitał marki, świadomość marki, znajomość marki, reputacja marki, wizerunek i tożsamość marki), zwracając szczególną uwagę na kapitał marki jako konstrukt ściślej związany z koncepcją wartości dla klienta. W artykule omówiono również różne płaszczyzny znaczeniowe marki oraz przedstawiono koncepcję customer engagement (CE), identyfikując relacje między marką, koncepcją wartością dla klienta oraz CE. Wartością dodaną artykułu jest przedstawienie zjawiska customer engagement jako perspektywy teoretycznej identyfikacji … Czytaj więcej »

Kompetencje pisemnego komunikowania społecznego uczniów na podstawie badań

- Gołata Krzysztof

Skuteczne komunikowanie jest warunkiem skutecznego porozumiewania się ludzi oraz instytucji. Komunikowanie jest atrybutem nie tylko sprawnego zarządzania ludźmi oraz organizacją, ale także wzajemnego zrozumienia się i porozumienia. Artykuł koncentruje się na jednym z narzędzi komunikowania społecznego, jakim jest komunikowanie pisemne. Zastosowanie tego narzędzia polegało na przygotowaniu przez uczniów szkół średnich w określonym czasie tekstu (informacji) o określonej objętości.

Krzysztof Gołata, PhD, Poznań University of Economics and Business, Poland — economist, doctor of political sciences. Lecturer in the Department of Economic Publicity and Public Relations at the Poznań University of Economics and Business. For many years an economic journalist. Co-founder and Czytaj więcej »

Polityka jakości w kreowaniu dojrzałości organizacyjnej w przedsiębiorstwie świadczącym usługi turystyki medycznej

- Kordasiewicz J.

Celem artykułu o charakterze teoretyczno-empirycznym jest nakreślenie problematyki pojęcia dojrzałości organizacyjnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie, jakie ona pełni bądź może pełnić w przedsiębiorstwie turystyki medycznej. Poddano interpretacji interdyscyplinarnej pojęcie organizacji w świetle krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu. Uwzględniono wpływ wielowątkowości obszarowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na podejmowane decyzje i kształtowanie projakościowej polityki przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę, iż ciągłe i kompleksowe doskonalenie wewnątrzorganizacyjnych procesów, podejmowanych i monitorowanych decyzji oraz długofalowego planowania stanowią wyznacznik poziomu dojrzałości organizacyjnej i przyczyniają się do realizacji zaplanowanych działań, jednocześnie efektywnie odpowiadając na potrzeby interesariuszy. W części badawczej opisano wybrane wyniki badania jakościowego przeprowadzonego wśród wybranych prywatnych … Czytaj więcej »