nr 1/2021
 1. Rynkowe funkcjonowanie polskich uczelni w kontekście realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności
  - Pabian Angelika M.
 2. Nowy model organizacyjny funkcjonowania instytutów badawczych w Polsce — analiza porównawcza Sieci Łukasiewicz i Poltrin
  - Barcikowska Renata
 3. Tutoring akademicki jako forma nowoczesnej współpracy ze studentem i element doskonalenia jakości usługi dydaktycznej
  - Krnáčová Paulína, Miśniakiewicz Małgorzata
 4. Wpływ interakcji pomiędzy krajem produkcji a świadomością marki na intencję zakupu produktu o niskim stopniu zaangażowania przez młodych dorosłych w Malezji
  - Hong Kay Tze, Lim Chui Seong, Wei Yee Hew Louisa, Wong Siew Chin
 5. Otwarte innowacje jako forma współtworzenia wartości przez klientów
  - Mazurek-Łopacińska Krystyna

Rynkowe funkcjonowanie polskich uczelni w kontekście realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności

- Pabian Angelika M.

Głównym celem tego badania jest sprawdzenie, czy dwa rodzaje przeciążenia informacyjnego są różne: przeciążenie informacjami w wyniku wyszukiwania potrzebnych informacji i przeciążenie informacyjne wynikające ze śledzenia wszystkich informacji, które ktoś musi śledzić. Te dwa typy przeciążenia informacyjnego są nazywane „przeciążenie informacją wyszukiwaną” i „przeciążenie informacją śledzoną”, co odpowiada pojęciom wyszukiwania informacji i śledzenia informacji. Posługując się danymi z ankiety przeprowadzonej na próbie 1600 respondentów z 50 stanów w Stanach Zjednoczonych, w badaniu zidentyfikowano dwie pozycje odnoszące się do przeciążenia informacją wyszukiwaną oraz przeciążenia informacją śledzoną i przeprowadzono analizę uwzględniającą korelację i regresję logistyczną z obydwiema pozycjami oddzielnie jako zmiennymi zależnymi, … Czytaj więcej »

Nowy model organizacyjny funkcjonowania instytutów badawczych w Polsce — analiza porównawcza Sieci Łukasiewicz i Poltrin

- Barcikowska Renata

Artykuł jest próbą przybliżenia wiedzy dotyczącej funkcjonowania instytutów badawczych w Polsce z uwzględnieniem zmian prawnych i organizacyjnych, które nastąpiły w tym sektorze nauki w latach 2016–2020. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie czy sieciowanie instytutów badawczych w Polsce jest odpowiednim modelem organizacyjnym dla funkcjonowania tych organizacji. We wstępie naszkicowano tło teoretyczne dotyczące analizy sieciowej oraz przedstawiono ogólne informacje o instytutach badawczych. Autorka prezentuje rozwiązania dotyczące sieciowania instytucji naukowych w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej. Sieci POLTRIN i Łukasiewicz będą przykładem modeli łączenia instytutów badawczych w naszym kraju. Autorka dokona próby analizy działalności owych sieci z uwzględnieniem korzyści, … Czytaj więcej »

Tutoring akademicki jako forma nowoczesnej współpracy ze studentem i element doskonalenia jakości usługi dydaktycznej

- Krnáčová Paulína, Miśniakiewicz Małgorzata

W artykule, na przykładzie Polski i Słowacji, wskazano zmiany zachodzące w szkolnictwie wyższym w Europie Środkowo-Wschodniej. Uwzględniając oczekiwania współczesnych studentów (reprezentantów pokolenia Z) wobec kształcenia akademickiego i kadry dydaktycznej zaprezentowano tutoring akademicki, jako innowacyjną, choć nie nową formę kształcenia, która doskonale wpisuje się w owe oczekiwania.

Autorki w oparciu o zgromadzony materiał teoretyczny i doświadczenia własne zaprezentowały mocne i słabe strony tutoringu akademickiego, dokonały analizy szans i zagrożeń wdrożenia tej formy kształcenia w szkolnictwie wyższym. Działania te zmierzały do postawienia szeregu pytań wyznaczających kierunek działań w zakresie implementacji tutoringu akademickiego w działalność dydaktyczną uczelni.

Zaprezentowano także potencjalne zagrożenia i trudności … Czytaj więcej »

Wpływ interakcji pomiędzy krajem produkcji a świadomością marki na intencję zakupu produktu o niskim stopniu zaangażowania przez młodych dorosłych w Malezji

- Hong Kay Tze, Lim Chui Seong, Wei Yee Hew Louisa, Wong Siew Chin

Celem niniejszego opracowania jest zbadanie wpływu interakcji pomiędzy krajem produkcji a świadomością marki, opakowaniem i ceną na intencję zakupu pasty do zębów wśród młodych dorosłych w Malezji. Jak pokazują wcześniejsze badania, kraj pochodzenia nie powinien być traktowany jako pojedyncza wskazówka, ponieważ wyolbrzymia on efekt kraju pochodzenia. Niniejsze badanie ocenia wpływ efektu kraju pochodzenia na dobro o niskim stopniu zaangażowania (pastę do zębów). Teoria Wykorzystania Wskazówek została wykorzystana do wyjaśnienia, w jaki sposób konsument wykorzystuje wskazówki dotyczące produktu do oceny produktu przed podjęciem decyzji o zakupie. Dane z badania analizowane są za pomocą programu SmartPLS. Wyniki badania wykazały, że wszystkie zmienne … Czytaj więcej »

Otwarte innowacje jako forma współtworzenia wartości przez klientów

- Mazurek-Łopacińska Krystyna

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie różnych aspektów udziału klientów w procesie współtworzenia wartości opartego na popytowym podejściu do innowacji. Wskazano na przesłanki i zasady popytowego podejścia do innowacji opartego na uczestnictwie użytkowników. Omówiono formy zaangażowania i uczestnictwa klientów we współpracy z firmą, ich motywacje i postrzegane korzyści. Wskazano na czynniki kształtujące proces wdrażania modelu open innovation oraz kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem sprzyjające wdrażaniu popytowego podejścia do innowacji.

Na koniec przedstawione zostały kierunki oddziaływania aktywnej roli klienta i popytowego podejścia do innowacji na przedsiębiorstwo, gospodarkę i społeczeństwo. Podkreślono także możliwe zagrożenia związane ze stosowaniem tego podejścia w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w … Czytaj więcej »