nr 1/2020
 1. Oczekiwania wobec pracodawcy a zadowolenie z pracy naukowców
  - Bojko Marta, Feldy Marzena
 2. Determinanty budowania wizerunku i reputacji wyższej uczelni wobec jej interesariuszy
  - Gołata Krzysztof, Sojkin Bogdan
 3. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez centra transferu technologii w komunikacji marketingowej
  - Milczarek Sławomir
 4. Ocena marketingowej komunikacji internetowej jednostek naukowych w kontekście współpracy z przedsiębiorstwami
  - Grębosz-Krawczyk Magdalena, Milczarek Sławomir
 5. Materialne środowisko pracy a komfort pracy w opiniach pracowników uniwersyteckich
  - Syper-Jędrzejak Marzena
 6. Metody i techniki pomiaru efektów działań public relations wykorzystywane w branży public relations
  - Szuba Przemysław, Tworzydło Dariusz

Oczekiwania wobec pracodawcy a zadowolenie z pracy naukowców

- Bojko Marta, Feldy Marzena

Obserwowana od kilku lat na rynku pracy malejąca podaż wykwalifikowanych osób gotowych podjąć zatrudnienie skutkuje umacnianiem się pozycji pracownika. Konsekwencje tego procesu dotykają nie tylko przedsiębiorstwa, ale są również odczuwalne dla instytucji naukowych. Celem artykułu jest diagnoza poziomu zadowolenia z rożnych aspektów pracy i przywiązania do miejsca zatrudnienia w grupach naukowców o odmiennych profilach oczekiwań wobec pracy. Na tej podstawie możliwe będzie wskazanie instytucjom naukowym tych aspektów pracy, o które powinny dbać, aby zapewnić naukowcom wysoki poziom satysfakcji z miejsca zatrudnienia. Aby dostarczyć wiedzy w tym zakresie, analizie poddano materiał empiryczny zgromadzony w ramach badania kwestionariuszowego przeprowadzonego przez OPI PIB … Czytaj więcej »

Determinanty budowania wizerunku i reputacji wyższej uczelni wobec jej interesariuszy

- Gołata Krzysztof, Sojkin Bogdan

Celem artykułu jest przedstawienie roli i miejsca wizerunku oraz reputacji szkoły wyższej i instytucji badawczej w procesie budowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych na rynku edukacyjnym. W artykule przedstawiono aktualne poglądy na temat zakresu tych pojęć, jak też wzajemnych relacji pomiędzy wizerunkiem a reputacją w podmiotach gospodarczych. Wskazano na fundamentalne znaczenie relacji uczelni wyższej z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami w kształtowaniu zarówno wizerunku, jak i reputacji. W drugiej części artykułu przedstawiono zbiór determinant wizerunku i reputacji w przypadku uczelni wyższej. Ponadto podkreślono rolę i miejsce rektora uczelni w budowaniu wizerunku i reputacji macierzystej uczelni w świetle Ustawy 2.0.

Dr Krzysztof Gołata, Czytaj więcej »

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez centra transferu technologii w komunikacji marketingowej

- Milczarek Sławomir

Artykuł prezentuje zagadnienie komunikacji marketingowej prowadzonej za pośrednictwem social mediów przez centra transferu technologii (CTT) zrzeszone w Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Celem niniejszej publikacji jest ocena stopnia wykorzystania przez CTT najpopularniejszych obecnie serwisów społecznościowych w kontekście komunikacji z pokoleniem Y, czyli generacją sukcesorów i menedżerów w polskich przedsiębiorstwach. Badanie przeprowadzono w sierpniu 2019 r. metodą krytycznej analizy źródeł wtórnych w postaci stron internetowych i profili w mediach społecznościowych wszystkich 64 CTT wchodzących w skład PACTT. Realizacja badań potwierdziła, iż podmioty powołane do tworzenia płaszczyzny porozumienia pomiędzy nauką a biznesem bardzo słabo wykorzystują możliwości, jakie stwarza komunikacja on-line przy … Czytaj więcej »

Ocena marketingowej komunikacji internetowej jednostek naukowych w kontekście współpracy z przedsiębiorstwami

- Grębosz-Krawczyk Magdalena, Milczarek Sławomir

Komunikacja marketingowa jednostek naukowych zyskała zdecydowanie na znaczeniu w momencie zaistnienia i rozwoju hipermedialnego środowiska komputerowego, a w szczególności ery Web 2.0. Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania przez jednostki naukowe strony internetowej w kontekście potencjalnej współpracy z przedsiębiorstwami. W artykule przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w okresie 09.2017–03.2018 r. z wykorzystaniem metody krytycznej analizy źródeł wtórnych w postaci stron internetowych wszystkich parametryzowanych jednostek naukowych zlokalizowanych w województwie łódzkim. Realizacja badań zawartości stron internetowych jednostek naukowych potwierdziła, że jednostki naukowe nie wykorzystują dostępnego spectrum narzędzi komunikacji marketingowej we współpracy z przedsiębiorstwami oraz że jednostki naukowe nie stosują języka korzyści rynkowych w … Czytaj więcej »

Materialne środowisko pracy a komfort pracy w opiniach pracowników uniwersyteckich

- Syper-Jędrzejak Marzena

Niniejsze opracowanie dotyczy czynników środowiska materialnego mających szczególne znaczenie dla komfortu pracy na przykładzie Uniwersytetu X należącego do grupy polskich uczelni publicznych. Podstawowym celem prezentowanych badań była identyfikacja czynników komfortu pracy związanych z materialnymi i socjalno-bytowymi warunkami pracy oraz ich ocena przeprowadzona na podstawie opinii pracowników badanego Uniwersytetu. Dwuetapowe badanie przeprowadzone w latach 2016–2018 wśród 440 pracowników uniwersyteckich pozwoliło określić czynniki istotne dla komfortu pracy, głównie związane z materialnymi warunkami pracy. Na podstawie zebranych opinii pracowników Uniwersytetu (ankiety oraz wywiady) zidentyfikowano obszary problemowe w zakresie kształtowania komfortowych warunków pracy.

Dr Marzena Syper-Jędrzejak, Uniwersytet Łódzki, Polska — adiunkt w Katedrze Zarządzania Czytaj więcej »

Metody i techniki pomiaru efektów działań public relations wykorzystywane w branży public relations

- Szuba Przemysław, Tworzydło Dariusz

Celem artykułu jest identyfikacja sposobów, za pomocą których polscy PR-owcy dokonywali w ostatnim roku pomiaru efektów własnych działań, oraz prezentacja powszechności stosowania konkretnych rozwiązań. Przeprowadzona została także analiza porównawcza w oparciu o dostępne badania dotyczące narzędzi wykorzystywanych przez konsultantów PR. Podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations w 2019 roku przeprowadzono ankietę audytoryjną, w której próbę badawczą tworzyli przedstawiciele różnego typu organizacji działających na polskim rynku, łącznie 253 osoby. Analizy wykazały, że korzystanie z szeroko rozumianego monitoringu mediów stanowi kluczowe wsparcie dla osób zajmujących się na co dzień budowaniem wiarygodnych relacji z otoczeniem. Odnotowania wymaga fakt, że branża PR nadal jest silnie … Czytaj więcej »