nr 1/2019

marzec 2019

 1. Uwarunkowania i kierunki działań marketingowych w polskich instytutach badawczych
  - Marlena Elżbieta Maślanka
 2. Potrzeby informacyjne zwiedzających imprezy targowe – badanie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND
  - Anita Proszowska
 3. Relacje nauka – biznes w opinii pracowników uniwersytetu. Oczekiwania kontra rzeczywistość.
  - Jacuński Michał
 4. Znaczenie kontaktów bezpośrednich w budowaniu relacji z kandydatami na studia
  - Mruk-Tomczak Dobrosława
 5. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez młodych konsumentów w procesach zakupowych
  - Stachowiak-Krzyżan Magda
 6. Rola profilaktyki antykryzysowej z perspektywy największych polskich przedsiębiorstw oraz agencji public relations na podstawie badań eksperckich
  - Szuba Przemysław, Tworzydło Dariusz
 7. Influencerzy jako wsparcie dla kampanii public relations
  - Tworzydło Dariusz, Wajda Marek, Życzyński Norbert
 8. Kampania e-marketingowa szkoły wyższej. Studium przypadku.
  - Miłoń Joanna, Tarczydło Beata
 9. Możliwość przełamywania barier współpracy międzynarodowej w zakresie B+R z punktu widzenia jednostki badawczej na przykładzie Instytutu Lotnictwa
  - Wyka Sylwester

Uwarunkowania i kierunki działań marketingowych w polskich instytutach badawczych

- Marlena Elżbieta Maślanka

Oferta Instytutów jest specyficzna i wymaga zastosowania szczególnych rozwiązań w zakresie marketingu, a nowe warunki gospodarcze w jakich obecnie funkcjonują instytutu badawcze stymulują do wprowadzania nowych rozwiązań i wykorzystania nowych kierunków w zakresie działalności marketingowej.
Wpływ postępującej globalizacji na podjęcie działań w obszarze marketingu, stanowi istotny problem badawczy, wymagający pogłębionej szczegółowej analizy, oraz przeprowadzenia badań w tym zakresie. Celem artykułu będzie określenie w jakim zakresie nowa rzeczywistość gospodarcza wymusza podjęcie działań marketingowych i w jakim kierunku instytuty badawcze w zakresie tej działalności powinny zmierzać.

dr Marlena Elżbieta Maślanka, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Polska – jest doktorem Czytaj więcej »

Potrzeby informacyjne zwiedzających imprezy targowe – badanie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND

- Anita Proszowska

W artykule zaprezentowano wyniki badań potrzeb informacyjnych zwiedzających imprezy targowe oraz uwarunkowania ich zaspokajania na przykładzie uczestników targów KOMPOZYT-EXPO 2018 i FASTENER POLAND. Wyniki badań zostały poprzedzone przeglądem literatury charakteryzującej zachowania zwiedzających imprezy targowe.
Badania przeprowadzono w czasie trwania wymienionych imprez z wykorzystaniem ankiety bezpośredniej. Na podstawie 98 przypadków zakwalifikowanych do analizy ustalono m.in., że zwiedzający poszukują w trakcie targów przede wszystkim informacji o nowościach w danej branży, jej aktualnej sytuacji oraz informacji o charakterze edukacyjnym. Prócz tego ponad połowa badanych deklaruje, że nie przygotowuje się do udziału w targach w żaden specyficzny sposób, a planując kolejność zwiedzania kierują się … Czytaj więcej »

Relacje nauka – biznes w opinii pracowników uniwersytetu. Oczekiwania kontra rzeczywistość.

- Jacuński Michał

Celem artykułu jest ustalenie, w oparciu o uzyskane dane empiryczne ze zrealizowanego sondażowego badania opinii pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, w jaki sposób i w jakim zakresie odbywa się współpraca z przedsiębiorcami (biznesem) na poziomie indywidualnym oraz na poziomie uczelni wyższej. Uzyskane odpowiedzi posłużyły analizie i zdiagnozowaniu poziomu i potencjału współpracy pomiędzy kadrą naukowo – dydaktyczną, włączając doktorantów, a otoczeniem gospodarczym. Określono kluczowe czynniki sprzyjające oraz ograniczające współpracę. Celem pośrednim było ustalenie czy, w świetle deklarowanych opinii, uniwersytet postrzegany jest nadal jako miejsce realizacji celów typowych dla uczelni II generacji, typu humboldtowskiego, czy też dostrzegane są cechy uniwersytetu kreatywnego III generacji , … Czytaj więcej »

Znaczenie kontaktów bezpośrednich w budowaniu relacji z kandydatami na studia

- Mruk-Tomczak Dobrosława

W drugiej dekadzie XXI wieku absolwenci szkół średnich – kandydaci na studia, należą już do kolejnego pokolenia, zwanego pokoleniem „Z”. To pokolenie zostało wychowane w świecie wirtualnym. Stały i nieograniczony dostęp do Internetu powoduje, że stanowi on najważniejszy kanał komunikacji oraz źródło informacji o otaczającym ich świecie. Doceniając znaczenie nowoczesnych technologii i ich roli w budowaniu relacji z kandydatami na studia, nie można zapomnieć o znaczeniu kontaktów bezpośrednich. Stając przed wyborem uczelni wyższej, który to wybór w znacznym stopniu może zdeterminować rodzaj przyszłej pracy zawodowej, komunikacja w świecie wirtualnym, choć niezbędna, okazuje się niewystarczająca. Spotkania z kandydatami na uczelniach lub … Czytaj więcej »

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez młodych konsumentów w procesach zakupowych

- Stachowiak-Krzyżan Magda

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie roli mediów społecznościowych w kształtowaniu zachowań młodych konsumentów w kontekście wykorzystania w procesie podejmowania decyzji zakupowych wybranych serwisów społecznościowych. Przeprowadzone badania dowiodły, że media społecznościowe stanowią nieodłączną część niemalże każdego etapu procesu decyzyjnego. Treści publikowane w mediach społecznościowych nie tylko generują potrzeby u młodych konsumentów, skłaniając ich do zakupów nieplanowanych, ale także stanowią ważne źródło inspiracji na etapie poszukiwania alternatyw zaspokojenia potrzeb. Dodatkowo media społecznościowe stanowią cenne źródło informacji o produktach oraz miejsce wyrażania opinii i dzielenia się doświadczeniami zakupowymi. W artykule przedstawiono definicję oraz klasyfikację mediów społecznościowych oraz aktualne dane dotyczące młodych konsumentów jako … Czytaj więcej »

Rola profilaktyki antykryzysowej z perspektywy największych polskich przedsiębiorstw oraz agencji public relations na podstawie badań eksperckich

- Szuba Przemysław, Tworzydło Dariusz

Artykuł stanowi prezentację wyników badań, które są poświęcone aktualnym trendom PR-kryzysowego. Autorzy opracowania podjęli próbę diagnozy profilaktyki antykryzysowej w przekroju dwóch wymiarów. Z jednej strony przedstawiono stanowisko biznesowe (badanie przedsiębiorstw), z drugiej przywołano głos ekspertów (badanie liderów agencji public relations). W toku analiz zaprojektowany został model punktowy systemu odpornościowego, który uwzględnia kluczowe narzędzia metodologii kryzysowej (opracowane procedury w formie księgi zarządzania komunikacją, dedykowane struktury antykryzysowe w organizacji, sztab kryzysowy o ustalonym składzie oraz system szkoleń komunikacyjnych). Diagnoza profilaktyki liderów polskiego biznesu – bazująca na latach 2007-2017 – wykazała znaczące niedobory w stopniu przygotowania przedsiębiorstw na ryzyko kryzysu.

dr hab. Dariusz Czytaj więcej »

Influencerzy jako wsparcie dla kampanii public relations

- Tworzydło Dariusz, Wajda Marek, Życzyński Norbert

Artykuł jest zbiorem analiz przeprowadzonych w oparciu o literaturę przedmiotu i dane zgromadzone z wykorzystaniem metody desk research. Zaprezentowano w nim również wnioski z badań zrealizowanych metodą jakościową – techniką IDI podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations, który odbył się w kwietniu 2018 roku w Rzeszowie. W grupie respondentów znaleźli się przedstawiciele branży public relations, którzy współpracują z influencerami, a ponadto mają bogate doświadczenie w zakresie działań PR prowadzonych za pośrednictwem internetu. Celem artykułu jest ocena relacji jakie zachodzą w kontekście współpracy PR-owców z influencerami, a także określenie perspektyw zmian i potencjalnych trendów w tym zakresie.
Wśród kluczowych wniosków jakie uzyskano … Czytaj więcej »

Kampania e-marketingowa szkoły wyższej. Studium przypadku.

- Miłoń Joanna, Tarczydło Beata

Przedmiotem opracowania jest kampania e-marketingowa na rzecz szkoły wyższej w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Wychodząc od definicji e-marketingu, instrumentarium jego działań omówione zostaną etapy wdrażania kampanii e-marketingowych dedykowanych podmiotom z branży edukacyjnej. Metodyka badań na potrzeby artykułu objęła studia literaturowe, metaanalizę dostępnych źródeł internetowych oraz jakościowe badania własne autorek z zastosowaniem metod ukrytego klienta i studium przypadku. Obiektem badań jest prywatna szkoła wyższa, a przedmiotem badań prowadzone dla niej działania e-marketingowe, w tym zidentyfikowane kampanie. Zamierzeniem autorek jest przybliżenie kampanii e-marketingowej na rzecz szkoły wyższej w teorii i w praktyce. Celem artykułu jest wypracowanie zaleceń oraz rekomendacji dla marketerów zainteresowanych … Czytaj więcej »

Możliwość przełamywania barier współpracy międzynarodowej w zakresie B+R z punktu widzenia jednostki badawczej na przykładzie Instytutu Lotnictwa

- Wyka Sylwester

Artykuł przedstawia możliwości przełamywania barier we współpracy międzynarodowej z punktu widzenia jednostki badawczej. Celem artykułu jest prezentacja dobrych praktyk zarządczych współpracy międzynarodowej w obszarze B+R między Instytutem Lotnictwa a General Electric, które obniżają poziom niepewności kooperacji. W tekście wykorzystano wyniki badań ilościowych dotyczące barier współpracy technologicznej między polskimi podmiotami a zagranicznymi partnerami. Analiza studium przypadku wykazała możliwość ograniczenia tych barier. Dane do studium przypadku zostały zebrane w wywiadach z menedżerami zarówno polskiego jak i amerykańskiego partnera. Partnerska współpraca pomiędzy organizacjami przynosi obopólne korzyści i motywuje partnerów do dalszego rozwoju współpracy i obniża koszty transakcyjne wynikające ze współdziałania we wrażliwym obszarze. … Czytaj więcej »