The impact of the Internet of Things on value added to Marketing 4.0

The evolution in the field of information technologies that has taken place in recent decades has transformed the world. The marketing sector has undergone similar changes. At present, the internet as a groundbreaking achievement resulting from the evolution of information technologies is being integrated with marketing activities. Thanks to this we can witness a new generation of the activities referred to as the age of Marketing 4.0. It is urgently needed as today customers demand something more than just products that meet their basic needs, satisfy their desires, and soothe their anxieties. Clients are now looking for products that will … Czytaj więcej »

The role of knowledge management in mobile marketing

Mobile marketing is one of the fastest growing channels of marketing information. Mobile terminal devices and mobile networks allow for mass personalisation of content transmitted to individual recipients thereby facilitating recipient segmentation within one-to-one marketing. Mobile marketing means using interactive wireless media to provide clients with personal information with precise profiling using geo-location, time, and often associated with their interests, sex or other attributes, promoting goods, services and ideas, thus, also generating added value for all the process participants. Mobile media has completely transformed the present concept of marketing campaigns and has opened up a wide array of new opportunities … Czytaj więcej »

Lead generation strategy as a multichannel mechanism of growth of a modern enterprise

Witold Swieczakwl-cz-bLead generation strategy describes the marketing process of involvement and capture of interest in a product or service which is aimed at developing sales plans and, as a consequence, soliciting new clients. Lead generation is becoming an increasingly popular demand-generating strategy, which – through its multichannelled dissemination of the generated message – gives it a much greater reach. Lead generation assists organisations in achieving a greater brand awareness, building relationships and attracting more potential clients to fill their sales pipeline. The primary purpose of this publication is identifying the possibilities that the implementation of lead generation strategies provides to modern … Czytaj więcej »

Wpływ Internetu rzeczy (Internet of Things) na wartość dodaną Marketingu 4.0

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ewolucja postępująca w obszarze technologii informatycznych zmieniła nasz świat. Podobnym zmianom uległa też cała branża marketingowa. Obecnie internet, czyli przełomowe dokonanie będące wynikiem ewolucji technologii informacyjnych, integrowany jest w działania marketingowe. Dzięki temu jesteśmy świadkami nowej generacji tych działań, nazwanej erą Marketingu 4.0. Jest ona pilne potrzebna, gdyż w obecnych czasach klienci wymagają czegoś więcej niż tylko produktów, które spełnią ich podstawowe potrzeby, zaspokoją pragnienia i uciszą niepokoje. Klienci poszukują teraz produktów, dzięki którym zrealizują swoją kreatywność i odnajdą wartości zdefiniowane przez Marketing 3.0, z tym, że chcą oni móc stawać się częścią produktu, tj. … Czytaj więcej »

Rola zarządzania wiedzą w marketingu mobilnym

Jednym z najszybciej rozwijających się kanałów informacji marketingowej jest marketing mobilny. Mobilne urządzenia terminalowe i sieci mobilne umożliwiają masową personalizację treści przesyłanych indywidualnym odbiorcom, a tym samym ułatwia segmentacje odbiorców w ramach marketingu one-on-one. Marketing mobilny oznacza wykorzystywanie interaktywnych mediów bezprzewodowych w celu dostarczania klientom osobistych informacji, z możliwością ścisłego sprofilowania geolokalizacyjnego, czasowego oraz często związanego z zainteresowaniami, płcią lub innymi atrybutami, promujących towary, usługi i pomysły, a tym samym generujących wartość dla wszystkich uczestników procesu. Media mobilne całkowicie zmieniły obecną koncepcję kampanii marketingowych i otworzyły szereg nowych możliwości dla reklamodawców. Przyniosły nowe wyzwania dla firm stosujących systemy CRM i … Czytaj więcej »

Strategia lead generation jako wielokanałowy mechanizm wzrostu współczesnego przedsiębiorstwa

Witold Swieczakwl-cz-bStrategia lead generation opisuje marketingowy proces zaangażowania i przechwytywania zainteresowania produktem czy usługą, którego celem jest opracowania planów sprzedaży, a w konsekwencji pozyskanie nowych klientów. Lead generation staje się coraz bardziej popularną strategią tworzenia popytu, umożliwiającą poprzez wielokanałowość rozpowszechniania wygenerowanego przekazu szerszą jego słyszalność. Lead generation pomaga organizacji zwiększyć świadomość marki, budować relacje, pozyskiwać do leja sprzedażowego więcej potencjalnych klientów. Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie możliwości, jakie współczesnym przedsiębiorstwom dostarcza zastosowanie strategii lead generation. Opracowanie porusza kluczowe aspekty tego zagadnienia. Pokazuje, jak zmienia się znaczenie organizacji, jak realnie wzrasta jej wartość w następstwie korzystania z narzędzi, których dostarczają procesy wpisane … Czytaj więcej »