Badanie modelu dojrzałości procesu jako paradygmatu doskonalenia procesu reklamowego

Niniejszy artykuł poświęcony jest badaniu wariantu modelu Capability Maturity Model integrated (CMMi) z perspektywy doskonalenia procesu reklamowego. Populacja i próba zostały pozyskane z narodowego zasobu amerykańskich organizacji marketingowych. Z zastosowaniem ANOVA, poziomu istotności 0.05 oraz stratyfikacji organizacji usług marketingowych, badanie wykazało statystycznie istotną różnicę (F(1, 304) = 4.03; p = 0.04; ω2 = 0.00) w odniesieniu do hipotezy reprezentującej twierdzenie, że procesy były sporadyczne, chaotyczne i nieprzygotowane. To twierdzenie odpowiada pierwszemu poziomowi dojrzałości badanego schematu dojrzałości procesu. W odniesieniu do danych na skali Likerta reprezentujących pierwszy poziom dojrzałości, analiza kolejnych średnich wykazała, że zarówno firmy dostarczające usługi marketingowe (M … Czytaj więcej »

Investigating process maturity modeling as an advertising process improvement paradigm

This article examined a variant of the Capability Maturity Model integrated (CMMi) through the lens of advertising process improvement. The population and sample were taken from a national array of U.S. marketing organizations. Using ANOVA, a 0.05 significance level, and a stratification of service marketing organizations versus product marketing organizations, the study showed a statistically significant difference (F(1, 304) = 4.03; p = 0.04; ω2 = 0.00) regarding the hypothesis representing the notion that processes were potentially sporadic, chaotic, and ad hoc. This notion corresponded to the first maturity level of the examined process maturity framework. With respect to … Czytaj więcej »