The first steps in the commercialization of a research project – the example of Neiberia.com

Neiberia.com is a prototype business and social networking website created for the project: „New information technologies for electronic economy and information society based on the SOA paradigm” under the Operational Programme Innovative Economy. The idea of the portal is based on local communities, both focused on private users as well as small and medium-sized enterprises (SMEs) and electronic markets, where they both meet and may interact. After completion of the project in January 2013, the team faced a completely new task of commercialization of its results. The first stage of project promotion was participation in competitions for business idea, conferences … Czytaj więcej »

Pierwsze kroki w komercjalizacji projektu naukowego na podstawie portalu Neiberia.com

Neiberia. com to prototyp portalu biznesowo-społecznościowego powstały w ramach projektu: „Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Idea portalu opiera się na społecznościach lokalnych, zarówno tych skupiających użytkowników prywatnych, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz elektronicznych rynkach, na których jedni i drudzy spotykają się i mogą dokonywać transakcji. Po zakończeniu realizacji projektu w styczniu 2013, zespół projektowy stanął przed zupełnie nowym zadaniem komercjalizacji jego wyników. Pierwszym etapem działań promocyjnych był udział w konkursach na pomysł na biznes, konferencjach dla startupów oraz prezentacjach przed potencjalnym inwestorem (pitching). … Czytaj więcej »