Znaczenie marketingu dla rozwoju instytucji naukowych i badawczych. Doświadczenia Centralnego Ośrodka Badawczo–Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej (COBR PIB)

- dr Wioleta Śmiszek–Lindert, dr Artur Miros

Współczesny rynek gospodarczy ulega bezustannemu i dynamicznemu rozwojowi, a także przeobrażeniom. Jest w znacznym stopniu kształtowany przez procesy globalizacji, co naturalnie wzmaga konkurencyjność między funkcjonującymi na nim przedsiębiorstwami, instytutami oraz uczelniami, wymuszając jednocześnie wdrażanie marketingowego sposobu kierowania ich działalnością. Celem takiego działania jest, nie tylko przyciągnięcie uwagi czy utrzymanie się na rynku, ale i usprawnienie działania gospodarczego, budowanie silnych relacji z klientami bądź innymi odbiorcami, a w konsekwencji odniesienie sukcesu. Wzrost konkurencyjności usług na rynku sprawił, iż marketing przybrał rangę wyznacznika, który w dużej mierze decyduje o powodzeniu lub porażce, zarówno przedsiębiorstw, jak i jednostek B+R. Mobilizuje to przede wszystkim do: przeprowadzania sukcesywnych analiz rynku, zaznajamiania się z potrzebami potencjalnych klientów oraz umiejętnego kształtowania strategii marketingowej i składników marketingu–mix. Istotnym i wartym podkreślenia elementem, znajdującym odzwierciedlenie w definicji marketingu, która została zaakceptowana przez American Marketing Association, jest niewątpliwie generowanie i podtrzymywanie relacji z klientem, który dysponuje obecnie szerokim wachlarzem możliwości wyboru w świecie globalnej konkurencji. W myśl przytoczonemu wyżej pojęciu, marketing to: „funkcja organizacji oraz zbiór procesów, prowadzących do wytwarzania wartości dla klienta, jej dostarczania oraz komunikowaniu o niej. Procesów, które również sprowadzają się do zarządzania relacjami z klientem, uzyskując w ten sposób korzyść zarówno dla organizacji, jak i interesariuszy”.

dr Wioleta Śmiszek–Lindert – jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rozprawę doktorską obroniła z wyróżnieniem w 2009 roku, uzyskując stopnień naukowy doktora nauk chemicznych. Wyniki autorki, których tematyka skupia się wokół zagadnień chemii i fizyki chemicznej, publikowane są w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych. Obecnie pracuje w Zakładzie Badawczym Centralnego Ośrodka Badawczo–Rozwojowego Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach, zajmując się problematyką dotyczącą termo i hydroizolacji materiałów budowlanych. Jest również członkiem Rady Naukowej COBR PIB.

dr Artur Miros – jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w 2000 roku. Staż podoktorancki odbywał w Instytucie Struktur Elektronowych i Laserów w Grecji oraz w Instytucie Maxa Plancka w Niemczech. Obecnie piastuje stanowisko Kierownika Zakładu Badawczego w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Izolacji Budowlanej w Katowicach oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu. Jego działalność naukowa skupia się w obszarze tematyki związanej z termo i hydroizolacją materiałów budowlanych.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201

Czytaj on-line →
Downloads: 266
Pobrano: 266