Technologia wearable w ocenie młodych konsumentów

- prof. dr hab. Bogdan Gregor, mgr Emilian Gwiaździński

Opracowanie przedstawia problematykę urządzeń noszonych, ich rolę oraz wykorzystanie we współczesnej gospodarce.

Wszechobecna transformacja cyfrowa oraz powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu są fundamentem tworzenia współdziałających ekosystemów, gdzie urządzenia noszone odpowiadają za komunikację często w relacjach machine to machine oraz machine to human. Autorzy zbadali poziom wiedzy na temat tych urządzeń oraz stopień ich wykorzystania. Okazało się, że pomimo znajomości urządzeń noszonych oraz względnie pozytywnych postaw wobec nich, stopień ich wykorzystania jest niski. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny.

Prof. dr hab. Bogdan Gregor, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Polska — jest profesorem zwyczajnym nauk ekonomicznych. Od 1992 r. kierował Wydziałem Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem i współautorem około 350 publikacji. Opublikował m.in. w 2002 r. (współautor M. Stawiszyński) pionierską książkę e-commerce na polskim rynku wydawniczym, w 2014 r. monografię Marketing Research for the Use of Managial Decisions (współautorka M. Kalińska-Kula), w 2016 r. dwie książki: Blogi w procesie komunikacji marketingowej (współautorka D. Kaczorowska-Spychalska) oraz Transfer wiedzy i technologii z organizacji badawczych do przedsiębiorstw (współautorki: D. Trzmielak, M. Grzegorczyk), w 2018 r. dwie prace: Marketing w erze technologii cyfrowych. Nowoczesne koncepcje i wyzwania (współredaktor naukowy i współautor dwóch rozdziałów) oraz Inteligencja rynkowa jako program wspierania procesów decyzyjnych w nowoczesnym przedsiębiorstwie (współautorka M. Kalińska-Kula). Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Był m.in. zastępcą dziekana i dziekanem Wydział Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1990–1994), jednym z założycieli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego — jego pierwszym i wieloletnim dziekanem (1994–2002, 2005–2008). W latach 2008–2016 był prorektorem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a w latach 2012–2016 przewodniczącym Uniwersyteckiej Komisji Finansowej, organu Konferencji Rektorów Polskich Uczelni. Jest stypendystą Fundacji Humboldta (1980–1982) i DAAD (1990). Odbył liczne staże naukowe na uniwersytetach amerykańskich i zachodnioeuropejskich. Wypromował 20 doktoratów. Promował również doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego przyznany profesorowi Lee Prestonowi z University of Maryland (USA). Jego zainteresowania badawcze obejmują szeroko rozumianą problematykę marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji tej specjalności naukowej i jej nowych koncepcji, roli badań marketingowych w zarządzaniu nowoczesną organizacją, a także wykorzystania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w biznesie (głównie w działaniach marketingowych).

Mgr Emilian Gwiaździński, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, Polska — jest asystentem i doktorantem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i zdobywcą nagrody za największą liczbę punktów w procedurze rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół transformacji gospodarki cyfrowej, technologii cyfrowych, wearables, ekosystemu Internetu przedmiotów, sztucznej inteligencji, marketingu cyfrowego, nowego typu konsumenta na rynku i nowych możliwości rynkowych. Jego praca doktorska, napisana pod kierunkiem prof.

Bogdana Gregora (promotora) i dr Dominiki Kaczorowskiej-Spychalskiej (promotora wspomagającego), jest poświęcona problematyce ekosystemu Internetu przedmiotów w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W Akademii Młodego Ekonomisty wygłosił wykład na temat znakowania — został on najwyżej oceniony przez studentów projektu. Aktywnie angażuje się w działalność środowiska doktorantów i pełni wiele odpowiedzialnych funkcji — jest m.in. wiceprzewodniczącym Rady Wydziału Doktorantów Wydziału Zarządzania, przedstawicielem Wydziału Zarządzania przy Radzie Kół Naukowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawicielem doktorantów przy Radzie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

DOI: 10.2478/minib-2020-0017
Kontakt: km.wz@uni.lodz.pl, emilian.gwiazdzinski@uni.lodz.pl 
MINIB, 2020, Vol. 36, Issue 2

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 67
Pobrano: 67