Relacje nauka – biznes w opinii pracowników uniwersytetu. Oczekiwania kontra rzeczywistość.

Celem artykułu jest ustalenie, w oparciu o uzyskane dane empiryczne ze zrealizowanego sondażowego badania opinii pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, w jaki sposób i w jakim zakresie odbywa się współpraca z przedsiębiorcami (biznesem) na poziomie indywidualnym oraz na poziomie uczelni wyższej. Uzyskane odpowiedzi posłużyły analizie i zdiagnozowaniu poziomu i potencjału współpracy pomiędzy kadrą naukowo – dydaktyczną, włączając doktorantów, a otoczeniem gospodarczym. Określono kluczowe czynniki sprzyjające oraz ograniczające współpracę. Celem pośrednim było ustalenie czy, w świetle deklarowanych opinii, uniwersytet postrzegany jest nadal jako miejsce realizacji celów typowych dla uczelni II generacji, typu humboldtowskiego, czy też dostrzegane są cechy uniwersytetu kreatywnego III generacji , … Czytaj więcej »