Poszukiwanie i percepcja informacji przez konsumentów w świetle idei zrównoważonej konsumpcji — przykład rynków żywnościowych

Obserwowana od kilku lat na rynku pracy malejąca podaż wykwalifikowanych osób gotowych podjąć zatrudnienie skutkuje umacnianiem się pozycji pracownika. Konsekwencje tego procesu dotykają nie tylko przedsiębiorstwa, ale są również odczuwalne dla instytucji naukowych. Celem artykułu jest diagnoza poziomu zadowolenia z rożnych aspektów pracy i przywiązania do miejsca zatrudnienia w grupach naukowców o odmiennych profilach oczekiwań wobec pracy. Na tej podstawie możliwe będzie wskazanie instytucjom naukowym tych aspektów pracy, o które powinny dbać, aby zapewnić naukowcom wysoki poziom satysfakcji z miejsca zatrudnienia. Aby dostarczyć wiedzy w tym zakresie, analizie poddano materiał empiryczny zgromadzony w ramach badania kwestionariuszowego przeprowadzonego przez OPI PIB w 2017 roku na reprezentatywnej próbie 840 naukowców zatrudnionych we wszystkich typach jednostek naukowych w Polsce. Pracownicy, którzy wzięli udział w sondażu, znajdowali się na różnych etapach kariery naukowej i reprezentowali wszystkie obszary nauki. Na podstawie deklaracji dotyczących oczekiwań wobec pracodawcy przeprowadzono analizę czynnikową i podzielono respondentów na trzy grupy: 1) wymagających, 2) aspirujących i 3) niezaangażowanych. Pracownicy wymagający wyróżniają się wysokimi oczekiwaniami w zakresie wszystkich badanych aspektów pracy: ekonomiczno-organizacyjnych, rozwojowo-społecznych oraz elastyczności zatrudnienia. Z kolei naukowcy aspirujący wyżej niż inne grupy cenią sobie przede wszystkim aspekty rozwojowo-społeczne. Ich przeciwieństwem są zaś pracownicy niezaangażowani, dla których aspekty rozwojowo-społeczne są najmniej ważne, a pozostałe kwestie umiarkowanie istotne. Badanie zadowolenia poszczególnych grup naukowców z obecnego pracodawcy wskazuje na konieczność koncentracji zatrudniających ich instytucji naukowych na odmiennych aspektach pracy. W przypadku pracowników wymagających ważne okazuje się zadbanie o ich dobrostan ekonomiczny. Natomiast dla podniesienia satysfakcji z pracy naukowców z grupy aspirujących istotne będzie zapewnienie im wyższego poziomu zadowolenia ze sfery rozwojowo-społecznej. Największe wyzwanie może stanowić usatysfakcjonowanie pracowników niezaangażowanych, którzy deklarują stosunkowo niski ogólny poziom zadowolenia z miejsca pracy, a jednocześnie nie mają ugruntowanych oczekiwań wobec zatrudniających ich instytucji.

Dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno Społeczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Polska — doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Doktoryzowała się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Od 2007 r. pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Ekonomiczno-Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Działalność naukową skupia wokół dwóch wiodących zagadnień, tj. analizy zachowań konsumentów oraz reakcji przedsiębiorstw na ich zmiany. Zaowocowało to badaniami dotyczącymi: zachowań i zwyczajów konsumentów żywności jako istotnego elementu kultury społeczeństwa, analizy rynku rolno-żywnościowego, jego podmiotów oraz ich innowacyjności i konkurencyjności, analiz marketingowych. Praktycznym wyrazem prac naukowych jest angażowanie się w ponadnarodowe projekty, granty, organizacje konferencji naukowych (m.in. w ramach projektu „Rynki żywnościowe”). Prowadzi współpracę ekspercką z instytucjami oraz przedsiębiorstwami, opiniując projekty dotyczące innowacyjności. Wraz z rozpoznaniem teoretycznym i praktyczną realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce koncentruje zainteresowania na pożądanym kierunku zmian w konsumpcji — jej równoważeniu.

Dr Michał Gazdecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Polska — pracę doktorską obronił na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Jego obecne badania naukowe koncentrują się na systemach dystrybucji na rynkach żywnościowych z uwzględnieniem podejścia sieciowego.

Kluczowym tematem prowadzonych badań są relacje pomiędzy przedsiębiorstwami oraz ich dynamika. Drugim obszarem jego zainteresowań naukowych są zachowania konsumentów oraz ekonomika konsumpcji. W szczególności interesuje się czynnikami podejmowania decyzji zakupowych, organizacją zaopatrzenia gospodarstw domowych w żywność oraz zrównoważeniem dystrybucji i konsumpcji żywności. Ponadto jest liderem projektu „Rynki żywnościowe”, który powstał w 2012 r. i służy organizacji konferencji naukowych dotyczących aktualnych i istotnych kwestii dla szeroko rozumianych rynków żywnościowych, szczególnie w kontekście problemów dystrybucji i handlu żywnością oraz relacji międzyorganizacyjnych. Ambicją osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie jest stworzenie platformy wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki.

DOI: 10.2478/minib-2020-0013
Kontakt: gorynska-goldmann@up.poznan.pl, michal.gazdecki@up.poznan.pl
MINIB, 2020, Vol. 36, Issue 2

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 13
Pobrano: 13