Poszukiwanie i percepcja informacji przez konsumentów w świetle idei zrównoważonej konsumpcji — przykład rynków żywnościowych

Celem pracy jest zaprezentowanie źródeł pozyskiwania informacji na temat żywności, kosztu gromadzenia informacji oraz percepcji komunikatów przez konsumentów w świetle idei zrównoważonej konsumpcji żywności. Wykorzystano materiały pierwotne pochodzące z badania ankietowego wykonanego techniką bezpośrednich wywiadów osobistych, poddając je analizie merytorycznej z wykorzystaniem analizy treści rozwiniętej przez Berelsona. Stwierdzono, że konsumenci wykazują niskie zainteresowanie poszukiwaniem informacji z zakresu zrównoważonej konsumpcji żywności. Z perspektywy konsumentów najbardziej wiarygodne informacje na temat żywności, konsumpcji i rynku pochodzą z raportów i opracowań badawczo-naukowych, od rodziny lub znajomych. Gromadzenie informacji wiąże się z poświęcaniem czasu na znalezienie interesujących treści. Informacje związane z troską o środowisko najbardziej zapadły w pamięć badanych; inne dotyczyły np. marnotrawstwa żywności, planowania zakupów, zdrowia człowieka. Wiedza o wiarygodnych źródłach informacji na temat żywności w oczach konsumentów, częstotliwość jej poszukiwania, koszty gromadzenia i percepcja komunikatów powinny być odzwierciedlone w odpowiednio dobranych kanałach komunikacji na potrzeby promocji idei zrównoważonej konsumpcji żywności. W badaniach nad zrównoważoną konsumpcją żywności należy poświęcić więcej uwagi potrzebom informacyjnym. Nową perspektywę dla analizy rynku, popularyzacji idei, zmiany zakorzenionych przyzwyczajeń i zachowań konsumentów stwarza podejście sieciowe, perspektywa aktywnego zaangażowania konsumentów w proces tworzenia otwartych innowacji, kreacji żywności. W wyniku takiego zaangażowania konsumenci będą czuli się skłonniejsi do współpracy i zaufania, a mając zwiększone poczucie skuteczności społecznej, będą bardziej zainteresowani rozwojem modelu zrównoważonej konsumpcji i polityką żywnościową.

Dr inż. Elżbieta Goryńska-Goldmann, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno Społeczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Polska — doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia. Doktoryzowała się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Od 2007 r. pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Ekonomiczno-Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Działalność naukową skupia wokół dwóch wiodących zagadnień, tj. analizy zachowań konsumentów oraz reakcji przedsiębiorstw na ich zmiany. Zaowocowało to badaniami dotyczącymi: zachowań i zwyczajów konsumentów żywności jako istotnego elementu kultury społeczeństwa, analizy rynku rolno-żywnościowego, jego podmiotów oraz ich innowacyjności i konkurencyjności, analiz marketingowych. Praktycznym wyrazem prac naukowych jest angażowanie się w ponadnarodowe projekty, granty, organizacje konferencji naukowych (m.in. w ramach projektu „Rynki żywnościowe”). Prowadzi współpracę ekspercką z instytucjami oraz przedsiębiorstwami, opiniując projekty dotyczące innowacyjności. Wraz z rozpoznaniem teoretycznym i praktyczną realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju w Polsce koncentruje zainteresowania na pożądanym kierunku zmian w konsumpcji — jej równoważeniu.

Dr Michał Gazdecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Polska — pracę doktorską obronił na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Jego obecne badania naukowe koncentrują się na systemach dystrybucji na rynkach żywnościowych z uwzględnieniem podejścia sieciowego.

Kluczowym tematem prowadzonych badań są relacje pomiędzy przedsiębiorstwami oraz ich dynamika. Drugim obszarem jego zainteresowań naukowych są zachowania konsumentów oraz ekonomika konsumpcji. W szczególności interesuje się czynnikami podejmowania decyzji zakupowych, organizacją zaopatrzenia gospodarstw domowych w żywność oraz zrównoważeniem dystrybucji i konsumpcji żywności. Ponadto jest liderem projektu „Rynki żywnościowe”, który powstał w 2012 r. i służy organizacji konferencji naukowych dotyczących aktualnych i istotnych kwestii dla szeroko rozumianych rynków żywnościowych, szczególnie w kontekście problemów dystrybucji i handlu żywnością oraz relacji międzyorganizacyjnych. Ambicją osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie jest stworzenie platformy wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki.

DOI: 10.2478/minib-2020-0013
Kontakt: gorynska-goldmann@up.poznan.pl, michal.gazdecki@up.poznan.pl
MINIB, 2020, Vol. 36, Issue 2

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 117
Pobrano: 117