Nowe generacje studentów z perspektywy współtworzenia wartości w uniwersytecie

- prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik

Na przełomie XX i XXI wieku pojawiły się nowe paradygmaty dotyczące znaczenia wartości w zarządzaniu i marketingu w organizacjach. Nie pozostało to bez wpływu na postrzeganie roli uczelni jako organizacji usługowej i roli uczestników w procesie edukacji na poziomie wyższym (w tym zwłaszcza studentów, wykładowców, kierownictwa). W tym kontekście aktualnym i ważnym problemem badawczym jawi się wpływ nowych generacji studentów, przejawiających odmienne od dotychczasowych postawy i zachowania nabywcze, na wizerunek współczesnego uniwersytetu. Szczególnym wyzwaniem dla organizacji szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie jest problem nie tylko kreowania i dostarczania oczekiwanej wartości w ramach usługi kształcenia, ale kwestia kształtowania pozytywnych doświadczeń edukacyjnych z aktywnym udziałem uczestników biorących udział w całym cyklu kształcenia.

Celem artykułu jest zatem identyfikacja postaw i zachowań młodego pokolenia studentów obecnych na polskich uczelniach oraz diagnoza ich potencjału we współtworzeniu wartości usługi w procesie kształcenia. Przyjmując – na podstawie analizy literatury – paradygmat dotyczący współtworzenia usługi w oparciu o takie zmienne, jak: współprodukcja, relacje i doświadczenie, możemy określić możliwości formułowania strategii i wizerunku polskich uczelni uwzględniając perspektywę różnych uczestników procesu kształcenia na poziomie wyższym: studentów, pracowników dydaktycznych, podmioty otoczenia biznesowego.

W artykule dokonano przeglądu badań wtórnych opartych na literaturze zagranicznej oraz polskiej, co pozwoliło na przedstawienie stylów zachowania różnych grup polskich studentów pokolenia Y i Z oraz ocenę ich gotowości do udziału we współtworzeniu usługi edukacyjnej na poziomie wyższym. W szczególności dokonana w artykule diagnoza zjawiska bazuje na empirycznych wynikach badań przeprowadzonych na wybranych polskich uczelniach ekonomicznych i opublikowanych przez polskich badaczy w renomowanych wydawnictwach.

prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska – profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie zarządzania, marketingu usług, marketingu międzynarodowego. Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w Katedrze Marketingu. Wykładowca akademicki, kierownik zespołów badawczych, recenzent prac naukowych. Współpracuje z wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi (członek rad programowych, recenzent, redaktor). Autorka licznych publikacji, w tym książek: Marketing usług; Marketing usług bankowych; Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego; Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem; Marketing przedsiębiorstw usługowych w procesie internacjonalizacji oraz wielu artykułów naukowych. Aktywny uczestnik jako prelegent lub moderator dyskusji na wielu konferencjach naukowych znaczących dla środowiska badaczy ekonomii, zarządzania, marketingu.
ORCID: 0000-0002-5719-4710

DOI: 10.2478/minib-2019-0045
Kontakt: miroslawa.pluta-olearnik@ue.wroc.pl
MINIB, 2019, Vol. 34, Issue

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 203
Pobrano: 203