Modelowa platforma technologiczna współpracy jednostki badawczej z sektorem przedsiębiorstw

- mgr Marzena Walasik

Jednym ze sposobów usprawniających komunikację pomiędzy sferą badawczo-naukową a sektorem przedsiębiorstw jest budowa tzw. sieciowych form współpracy. Sieć rozumiana jest jako długoterminowa relacja pomiędzy partnerami, których łączą przedsięwzięcia, wyznaczające zakres ich współdziałania. Doświadczenia międzynarodowe wskazują, że sieciowe formy współpracy zapewniają korzyści zarówno przedstawicielom nauki jak i przedsiębiorstw, intensyfikują procesy komercjalizacji, niwelują negatywne zjawiska na rynku pracy, wpływają na wzrost konkurencyjności firm. Na świecie odsetek przedsiębiorstw deklarujących współpracę z naukowcami wynosi 75 – 80%. W Polsce, skala kooperacji pomiędzy tymi sferami jest niższa o ponad 30% . Celem wzmocnienia współpracy sektora nauki i biznesu, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, zainicjował powstanie modelowej platformy technologicznej, stanowiącej wynik realizowanych w Instytucie badań naukowych i prac rozwojowych, z zakresu zaawansowanych technologii materiałowych, nowoczesnych systemów mechatronicznych, informatycznych oraz sterowania i kontroli, systemów wspomagania bezpieczeństwa technicznego i ekologicznego, aparatury badawczej i testowej. Upowszechniane w ramach platformy technologicznej rozwiązania produktowe i procesowe są rezultatem realizacji Programu Strategicznego pn.: „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” oraz innych prac rozwojowych i projektów badawczych. Głównym celem pracy jest przedstawienie dobrych praktyk z zakresu działań podejmowanych w ramach platformy technologicznej oraz zaprezentowanie sposobów i rezultatów współpracy ITeE-PIB
z przemysłem.

mgr Marzena Walasik – jest pracownikiem Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, gdzie pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Komercjalizacji. Zajmuje się systemową organizacją działań promocyjnych i marketingowych oraz operacyjną organizacją platformy technologicznej. Autorka jest wieloletnim wykładowcą akademickim. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu m.in. rachunkowości i audytu oraz MBA. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się wokół zagadnień związanych z transferem wiedzy oraz komercjalizacją wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201

Czytaj on-line →
Downloads: 569
Pobrano: 569