Metodyka prognozowania przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych na krajowym rynku turystycznym

- Liudmyla Shulhina

W artykule przedstawiono metodykę prognozowania sprzedaży innowacyjnych produktów turystycznych na rynku krajowym. Koncepcję cyklu życia produktu i teorię zachowań konsumenckich przyjęto jako istotne punkty wyjścia do obliczania sprzedaży wolumenowej produktu innowacyjnego oraz tempa jego penetracji rynku. Zaproponowano metodę pomiaru poziomu lojalności konsumentów wobec biura podróży i zainteresowania jego ofertą. Analizowano związek między strukturą rynku docelowego a jego aktywnością w zakresie zakupu produktów turystycznych. Zastosowano głęboką segmentację rynku uwzględniającą specyfikę zachowań poszczególnych podsegmentów (Rynek Lojalistów, Rynek Sympatyków, Rynek Kwalifikowany, Rynek Poszukiwaczy, Rynek Obsługiwany, Rynek Możliwy, Rynek Potencjalnych Konsumentów, Rynek Perspektywiczny). Zaproponowano wzory do obliczania wielkości każdego z wyodrębnionych rynków. W artykule podano również przykłady wykorzystania modelu E.M. Rogersa i F. Bassa, odpowiednio dostosowanego do specyfiki rynku turystycznego, do obliczenia wskaźników dyfuzji krajowego produktu turystycznego. Metodologia prognozowania oczekiwanej sprzedaży innowacyjnych produktów turystycznych na rynku krajowym została potwierdzona empirycznie na podstawie danych dotyczących krajowego rynku turystycznego w regionie Winnicy na Ukrainie.

Liudmyla Shulhina — Doctor of Economics, Professor of Economics, University of Finance and Law, BielskoBiala, Poland. The author of 321 publications (215 scientific and 106 educational-methodical), of which 3 monographs were published in Poland, 8 monographs by 2–3 authors in Ukraine, and 34 articles in scientific publications in various countries (Poland, Estonia, Russia, Belarus, Slovakia, Bulgaria, Czech Republic). She has published 21 articles in English, 9 in Polish and 4 in Russian. She served as supervisor for 8 doctoral studentswho successfully defended their theses. She is the academic Coordinator of the Project „European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine”, no. 587138-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE.

DOI: 10.2478/minib-2021-0016
Kontakt: shulm@ukr.net
MINIB, 2021, Vol. 41, Issue 3

Translation in English

Resize of Open_Access_logo_PLoS_white Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Czytaj on-line →
Downloads: 70
Pobrano: 70