Cloud Computing Application for Romanian SMEs

The article studies the current economical state of Romanian SMEs and the utility of cloud computing technologies in the process of sustainable open innovation. The study is based on a supply chain adapted for SMEs, on a model of innovation within a network business environment and on a decision tree dedicated for SMEs when starting a new project. Taking into account the statements of the article, a new framework of cloud computing economics can be developed.

Professor Luminiţa Pistol, Spiru Haret University, Bucharest, Romania – Vice-Rector of Spiru Haret University (2015-present), Dean of the Faculty of Marketing and International Economic Czytaj więcej »

Zastosowanie technologii chmury obliczeniowej wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Rumunii

Artykuł bada obecną sytuację gospodarczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Rumunii oraz przydatność technologii chmury obliczeniowej w procesie zrównoważonych otwartych innowacji. Badanie opiera się na koncepcji łańcucha dostaw przystosowanego do potrzeb MŚP, na modelu innowacji w środowisku sieci biznesu oraz na modelu drzewa decyzyjnego opracowanego dla realiów MŚP przy uruchamianiu nowego projektu. Tezy przedstawione w artykule mogą posłużyć do nakreślenia nowych ram ekonomiki chmury obliczeniowej.

prof. Luminiţa Pistol, Uniwersytet Spiru Haret w Bukareszcie, Rumunia.  Prorektor Uniwersytetu Spiru Haret w Bukareszcie, w latach 2010-2015 byłą Dziekanem Wydziału Marketingu i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, w latach 2007-2010 Kierownikiem Działu Marketingu i Czytaj więcej »