Determinanty marketingu instytucji naukowo-badawczej

- prof. dr hab. Bogdan Sojkin, dr inż. Jakub Jasiczak

Współcześnie prowadzenie działalności marketingowej przez uczestnika dowolnego rynku produktowego nie budzi żadnego zdziwienia, a wręcz zaskoczeniem jest brak stosowania przez niego narzędzi z bogatego zbioru instrumentów marketingu. Natomiast to co jest bardzo istotne i wymagające znacznej wiedzy oraz doświadczenia w tym rodzaju działalności rynkowej uczestnika to przygotowanie zbioru wartości rynkowych stanowiących jasno i wyraźnie sprecyzowane cele jego działalności rynku. Towarzyszyć im powinna odpowiednio dopasowana strategia przedsiębiorstwa (z uwzględnieniem strategii marketingowej) pozwalająca na ich realizację, a nade wszystko implementacja tej strategii adekwatna do ukształtowanego mechanizmu rynkowego. Praktyczna realizacja i osiągnięcie tych wartości nie jest łatwe, a można mówić o szczególnym utrudnieniu ze względu na procesy globalizacyjne, dynamiczny rozwój technologii informacyjnej oraz zmienność i złożoność uwarunkowań rynkowych, relacji między interesariuszami/uczestnikami rynku oraz permanentne kryzysy w mikro i makroskali. Stąd ogromne wyzwania stojące przed uczestnikami każdego rynku produktowego pragnącymi skutecznie i efektywnie wdrażać strategię marketingową, a szczególnie specyficzne wymagania w tym zakresie kierowane są do uczestników rynku instytucji naukowo – badawczych. Albowiem wartości rynkowe (głównie innowacje), które oferują wymagają niestandardowego podejścia ze względu na zaspokajanie nieznanych często nowych potrzeb klientów, które należy bardzo precyzyjnie opisać, pokazać ich utylitarność oraz ją wszechstronnie wyjaśnić (nieporozumienia wokół GMO czy nanotechnologii); a także często przeprowadzić przemyślaną i bardzo intensywną edukację uczestnika rynku docelowego. Wymaga to najczęściej odmiennego podejścia do marketingu instytucji naukowo – badawczej, który wychodząc od tradycyjnych narzędzi 4P czy 4C będzie koncentrował się głównie na rozpoznaniu ukształtowanej infrastruktury rynku docelowego, stosowaniu skutecznych i efektywnych instrumentów marketingowych oraz na kształtowaniu nowych relacji rynkowych/marketingowych wśród interesariuszy procesów innowacyjnych.

prof. dr hab. Bogdan Sojkin – kierownik Katedry Marketingu Produktu na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu zarządzania produktem, marketingu produktu, zachowań konsumenckich i komercjalizacji produktów żywnościowych i przemysłowych. Kierownik i wykonawca projektów badawczych NCN i NCBiR obejmujących zagadnienia innowacji i proces ich wprowadzania na rynek. Współpracownik i konsultant polskich przedsiębiorstw polskiego rynku żywnościowego.

dr inż. Jan Jasiczak – adiunkt w Katedrze Marketingu Produktu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce zarządzania produktem, marketingu innowacji oraz komunikacji marketingowej, a także relacji świata nauki z biznesem. Uczestnik projektów badawczych dotyczących m.in. postaw konsumentów wobec innowacyjnych produktów, zarządzania portfelem marek przez przedsiębiorstwa oraz zarządzania strategicznego w szkołach wyższych. Współpracownik Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego w zakresie rozwoju i wspierania przedsiębiorczości.

Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).

Artykuł opublikowany w Pracach Instytutu Lotnictwa nr 225/201

Czytaj on-line →
Downloads: 543
Pobrano: 543