nr 1/2020
 1. Determinanty budowania wizerunku i reputacji wyższej uczelni wobec jej interesariuszy
  - Gołata Krzysztof, Sojkin Bogdan
 2. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez centra transferu technologii w komunikacji marketingowej
  - Milczarek Sławomir
 3. Ocena marketingowej komunikacji internetowej jednostek naukowych w kontekście współpracy z przedsiębiorstwami
  - Grębosz-Krawczyk Magdalena, Milczarek Sławomir
 4. Materialne środowisko pracy a komfort pracy w opiniach pracowników uniwersyteckich
  - Syper-Jędrzejak Marzena
 5. Metody i techniki pomiaru efektów działań public relations wykorzystywane w branży public relations
  - Szuba Przemysław, Tworzydło Dariusz

Determinanty budowania wizerunku i reputacji wyższej uczelni wobec jej interesariuszy

- Gołata Krzysztof, Sojkin Bogdan

Celem artykułu jest przedstawienie roli i miejsca wizerunku oraz reputacji szkoły wyższej i instytucji badawczej w procesie budowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych na rynku edukacyjnym. W artykule przedstawiono aktualne poglądy na temat zakresu tych pojęć, jak też wzajemnych relacji pomiędzy wizerunkiem a reputacją w podmiotach gospodarczych. Wskazano na fundamentalne znaczenie relacji uczelni wyższej z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami w kształtowaniu zarówno wizerunku, jak i reputacji. W drugiej części artykułu przedstawiono zbiór determinant wizerunku i reputacji w przypadku uczelni wyższej. Ponadto podkreślono rolę i miejsce rektora uczelni w budowaniu wizerunku i reputacji macierzystej uczelni w świetle Ustawy 2.0.

Dr Krzysztof Gołata, Czytaj więcej »

Downloads: 36
Pobrano: 36

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez centra transferu technologii w komunikacji marketingowej

- Milczarek Sławomir

Artykuł prezentuje zagadnienie komunikacji marketingowej prowadzonej za pośrednictwem social mediów przez centra transferu technologii (CTT) zrzeszone w Porozumieniu Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT). Celem niniejszej publikacji jest ocena stopnia wykorzystania przez CTT najpopularniejszych obecnie serwisów społecznościowych w kontekście komunikacji z pokoleniem Y, czyli generacją sukcesorów i menedżerów w polskich przedsiębiorstwach. Badanie przeprowadzono w sierpniu 2019 r. metodą krytycznej analizy źródeł wtórnych w postaci stron internetowych i profili w mediach społecznościowych wszystkich 64 CTT wchodzących w skład PACTT. Realizacja badań potwierdziła, iż podmioty powołane do tworzenia płaszczyzny porozumienia pomiędzy nauką a biznesem bardzo słabo wykorzystują możliwości, jakie stwarza komunikacja on-line przy … Czytaj więcej »

Downloads: 30
Pobrano: 30

Ocena marketingowej komunikacji internetowej jednostek naukowych w kontekście współpracy z przedsiębiorstwami

- Grębosz-Krawczyk Magdalena, Milczarek Sławomir

Komunikacja marketingowa jednostek naukowych zyskała zdecydowanie na znaczeniu w momencie zaistnienia i rozwoju hipermedialnego środowiska komputerowego, a w szczególności ery Web 2.0. Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania przez jednostki naukowe strony internetowej w kontekście potencjalnej współpracy z przedsiębiorstwami. W artykule przedstawiono wyniki badań zrealizowanych w okresie 09.2017–03.2018 r. z wykorzystaniem metody krytycznej analizy źródeł wtórnych w postaci stron internetowych wszystkich parametryzowanych jednostek naukowych zlokalizowanych w województwie łódzkim. Realizacja badań zawartości stron internetowych jednostek naukowych potwierdziła, że jednostki naukowe nie wykorzystują dostępnego spectrum narzędzi komunikacji marketingowej we współpracy z przedsiębiorstwami oraz że jednostki naukowe nie stosują języka korzyści rynkowych w … Czytaj więcej »

Downloads: 29
Pobrano: 29

Materialne środowisko pracy a komfort pracy w opiniach pracowników uniwersyteckich

- Syper-Jędrzejak Marzena

Niniejsze opracowanie dotyczy czynników środowiska materialnego mających szczególne znaczenie dla komfortu pracy na przykładzie Uniwersytetu X należącego do grupy polskich uczelni publicznych. Podstawowym celem prezentowanych badań była identyfikacja czynników komfortu pracy związanych z materialnymi i socjalno-bytowymi warunkami pracy oraz ich ocena przeprowadzona na podstawie opinii pracowników badanego Uniwersytetu. Dwuetapowe badanie przeprowadzone w latach 2016–2018 wśród 440 pracowników uniwersyteckich pozwoliło określić czynniki istotne dla komfortu pracy, głównie związane z materialnymi warunkami pracy. Na podstawie zebranych opinii pracowników Uniwersytetu (ankiety oraz wywiady) zidentyfikowano obszary problemowe w zakresie kształtowania komfortowych warunków pracy.

Dr Marzena Syper-Jędrzejak, Uniwersytet Łódzki, Polska — adiunkt w Katedrze Zarządzania Czytaj więcej »

Downloads: 30
Pobrano: 30

Metody i techniki pomiaru efektów działań public relations wykorzystywane w branży public relations

- Szuba Przemysław, Tworzydło Dariusz

Celem artykułu jest identyfikacja sposobów, za pomocą których polscy PR-owcy dokonywali w ostatnim roku pomiaru efektów własnych działań, oraz prezentacja powszechności stosowania konkretnych rozwiązań. Przeprowadzona została także analiza porównawcza w oparciu o dostępne badania dotyczące narzędzi wykorzystywanych przez konsultantów PR. Podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations w 2019 roku przeprowadzono ankietę audytoryjną, w której próbę badawczą tworzyli przedstawiciele różnego typu organizacji działających na polskim rynku, łącznie 253 osoby. Analizy wykazały, że korzystanie z szeroko rozumianego monitoringu mediów stanowi kluczowe wsparcie dla osób zajmujących się na co dzień budowaniem wiarygodnych relacji z otoczeniem. Odnotowania wymaga fakt, że branża PR nadal jest silnie … Czytaj więcej »

Downloads: 28
Pobrano: 28