Artykuły

Kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa pracy w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce - ,
Kompetencje kognitywne kadry zarządzającej w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej - ,
Komunikacja kreatywna w działaniach public relations -
Komunikacja marketingowa na rynkach branżowych B2B podnosząca wartość marki korporacyjnej opierającej się na wspólnych wartościach dodanych -
Komunikacja marketingowa portów lotniczych jako determinanta wyboru lotniska przez polskich i zagranicznych pasażerów - ,
Komunikacja wizualna w kampaniach Public Relations -
Koncepcja doskonalenia marketingu nowych technologii w Politechnice Gdańskiej - ,
Koncepcja zarządzania relacjami ze studentami przez szkoły wyższe -
Kontekst kulturowy w komunikacji marketingowej na rynkach międzynarodowych -
Kooperacja uczelni wyższych sposobem budowania silnych jednostek biznesowych i naukowych -
Korzyści relacyjne i jakość relacji – w kierunku zrozumienia powiązań nauki i biznesu -
Kształtowanie relacji i ich wartości dla interesariuszy przez instytucję naukowo-badawczą - ,
Lista recenzentów 2013
Lista recenzentów 2014
Lista recenzentów 2015
Lista recenzentów 2016
Marka uczelni we współczesnym świecie -
Marketing instytutów badawczych w świetle obecnych uwarunkowań organizacyjno-prawnych - ,
Marketing mobilny w budowaniu wartości dla pokolenia Y na rynku turystycznym - ,
Marketing oparty na wiedzy jako podstawa strategii jednostki badawczej – na przykładzie Instytutu Badawczego Opakowań - , , ,
Marketing transmedialny i nowa koncepcja public relations - ,
Marketing usług opartych na wiedzy -
Marketing w mediach społecznościowych – dlaczego i jak firmy muszą z niego korzystać? - ,
Marketingowe aspekty konsolidacji szkół wyższych -
Marketingowe determinanty wyboru kierunku studiów - , ,
Media społecznościowe jako źródło informacji rynkowej -
Miejsce działalności badawczo-rozwojowej w polityce rozwojowej przedsiębiorstw -
Miejsce marketingu we współczesnej organizacji – charakter zmian -
Miejsce nauki w odbiorze społecznym -
Model biznesowy w działalności badawczo-rozwojowej -
Model współpracy nauki z przemysłem (S2B – Science to Business) w zakresie poprawy warunków pracy – doświadczenia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB -
Modelowa platforma technologiczna współpracy jednostki badawczej z sektorem przedsiębiorstw -
Możliwości i ograniczenia wykorzystania koncepcji zarządzania doświadczeniem klientów przez uczelnie wyższe -
Multi-level marketing jako model biznesu - ,
Najnowsze trendy i kierunki rozwoju finansowania społecznościowego -
Nauka, technologia i biznes – rynek czy interaktywna koordynacja -
Neuromarketing i jego rola w budowaniu marki, wprowadzaniu innowacji produktowych oraz w przekazach reklamowych -
Nowa komunikacja społeczna w budowaniu kapitału relacyjnego -
Nowe technologie w public relations -
Ocena działań prowadzonych przez firmy w mediach społecznościowych w świetle wyników badań ich użytkowników - ,