Transmedia marketing and re-invention of public relations

Many concepts have been developed to describe the convergence of media, public relations and storytelling formats in contemporary media systems. This article presents a theoretical reflection on „transmedia storytelling” from a perspective of integration narrative in the context of the re-invention of public relations. The rapid evolution of digital media technology and the emergence of transmedia storytelling present foresight professionals with a powerful new approach for communicating about the future. A transmedia story unfolds across multiple media platforms with each new text making a distinctive and valuable contribution to the whole. Between other, this article also outlines some of the … Czytaj więcej »

Marketing transmedialny i nowa koncepcja public relations

Powstało już wiele koncepcji opisujących zbieżność formatów medialnych, public relations i storytellingowych we współczesnych systemach medialnych. Niniejszy artykuł prezentuje refleksję teoretyczną nad „storytellingiem transmedialnym” z perspektywy narracji integracyjnej w kontekście nowej koncepcji public relations. Błyskawiczna ewolucja technologii mediów cyfrowych oraz pojawienie się storytellingu transmedialnego oferuje specjalistom zajmującym się foresightem nowe solidne podejście do komunikacji dotyczącej przyszłości. Opowieść transmedialna rozwija się na przestrzeni wielu platform medialnych, gdzie każdy nowy tekst stanowi wyraźny i cenny wkład w całość. Artykuł przedstawia również ogólny zarys kluczowych zasad i elementów storytellingu transmedialnego w połączeniu z nowoczesną koncepcją public relations, aby zapewnić podstawy, na których osoby … Czytaj więcej »

Analytical and critical thinking skills in public relations

This article presents more or less independent reasons why analytical and critical thinking skills should be essential part of public relations. Generally, it is considered that the analytical and critical thinking skills are part of public relations, as well as creative thinking, but they should be considered separately and given the codes of ethics of the profession used as initial criteria. For the purpose of the study, in this article is presented the result of the survey in which determine importance of using analytical and critical thinking skills in the implementation of PR projects. The second aim in the survey … Czytaj więcej »

Umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego w public relations

Artykuł przedstawia powody, dla których umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego powinny stanowić istotny element public relations. Ogólnie uważa się, że umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego są częścią public relations, jak również myślenie kreatywne, ale powinny być one traktowane oddzielnie i powinny im być przypisane normy etyki zawodowej stosowane jako kryteria wstępne. Dla celów badania, w artykule przedstawiono wyniki sondażu, w ramach którego określano znaczenie wykorzystania umiejętności myślenia analitycznego i krytycznego podczas realizacji projektów public relations. Drugim celem sondażu było określenie grupy docelowej i jej sposobu reagowania na przedstawione informacje.

mgr Dalibor Jakus (Nulaosam, Chorwacja) – dyrektor ds. PR w Agencji … Czytaj więcej »