Marketing for science based organizations – perspectives and questions

Marketing for research and science-based organizations is complex and not well understood; especially by the research, scientific, and technical communities. This paper presents a conceptual framework for scientists in research and science-based organizations to think about their organization’s marketing and sales functions, and related processes. NASA, one of the world’s most successful research organizations, which put two American astronauts on the moon in approximately 8 years, is briefly explored. The role of 21st Century research and science-based organizations in creating societal, organizational, and individual wealth is examined via a conceptual framework of the virtuous wealth creation process. Two forms of … Czytaj więcej »

Marketing dla organizacji naukowych – perspektywy i pytania

Marketing dla organizacji badawczych i naukowych jest złożony i niezbyt dobrze zrozumiały, szczególnie dla środowisk badawczych, naukowych i technicznych. Niniejszy artykuł przedstawia koncepcyjne ramy dla naukowców w organizacjach badawczych i naukowych, które pozwalają im myśleć o funkcjach marketingowych
i sprzedażowych ich organizacji oraz związanych z nimi procesach. NASA, jedna z najbardziej udanych organizacji badawczych na świecie, która umieściła dwóch amerykańskich astronautów na księżycu w ciągu około 8 lat, nie ma długiej historii badań.

Rola organizacji badawczych i naukowych XXI wieku w tworzeniu dobrobytu społecznego, organizacyjnego i indywidualnego jest badana w ramach konceptualnych procesu tworzenia dobrobytu wirtualnego. Badane są dwie formy … Czytaj więcej »

The 5I formula for successful staffing of scientific and research organizations

Scientists and engineers create the scientific and technological knowledge to generate societal and individual wealth and related economic growth. The article explores wealth creation, worldwide research and development (R&D) expenditures, US R&D expenditures by business, government, and academic organizations and economic sectors, and profiles the US science and technology workforce including recruiting and compensation costs. The process of recruiting scientists and engineers is profiled. Many technology based companies are currently using artificial intelligence algorithms to assess applicants’ technology knowledge and select the optimal job candidate. Are there non-technical personality traits which are equally important in recruiting scientists’ and engineers performance? … Czytaj więcej »

Formuła 5I dla skutecznego wyboru pracowników organizacji naukowo-badawczych

Naukowcy i inżynierowie tworzą wiedzę naukową i techniczną, żeby generować społeczne i jednostkowe bogactwo, oraz powiązany z nim wzrost gospodarczy. Niniejszy artykuł zgłębia tematy tworzenia bogactwa, światowych wydatków na badania i rozwój (B&R), wydatki organizacji biznesowych, rządowych i akademickich oraz sektorów gospodarki na B&R w USA, oraz przedstawia charakterystykę amerykańskich pracowników zajmujących się nauką i technologią, łącznie z kosztami rekrutacji i wynagrodzenia. Proces rekrutacji naukowców i inżynierów jest sprofilowany. Wiele firm opierających się na technologii obecnie używa algorytmów sztucznej inteligencji do oceny wiedzy technologicznej aplikantów i wyboru optymalnego kandydata. Czy istnieją nietechniczne cechy osobowości, które są równie ważne dla sukcesu … Czytaj więcej »