Marketing for science based organizations – perspectives and questions

Marketing for research and science-based organizations is complex and not well understood; especially by the research, scientific, and technical communities. This paper presents a conceptual framework for scientists in research and science-based organizations to think about their organization’s marketing and sales functions, and related processes. NASA, one of the world’s most successful research organizations, which put two American astronauts on the moon in approximately 8 years, is briefly explored. The role of 21st Century research and science-based organizations in creating societal, organizational, and individual wealth is examined via a conceptual framework of the virtuous wealth creation process. Two forms of … Czytaj więcej »

The 5I formula for successful staffing of scientific and research organizations

Scientists and engineers create the scientific and technological knowledge to generate societal and individual wealth and related economic growth. The article explores wealth creation, worldwide research and development (R&D) expenditures, US R&D expenditures by business, government, and academic organizations and economic sectors, and profiles the US science and technology workforce including recruiting and compensation costs. The process of recruiting scientists and engineers is profiled. Many technology based companies are currently using artificial intelligence algorithms to assess applicants’ technology knowledge and select the optimal job candidate. Are there non-technical personality traits which are equally important in recruiting scientists’ and engineers performance? … Czytaj więcej »

Marketing dla organizacji naukowych – perspektywy i pytania

Marketing dla organizacji badawczych i naukowych jest złożony i niezbyt dobrze zrozumiały, szczególnie dla środowisk badawczych, naukowych i technicznych. Niniejszy artykuł przedstawia koncepcyjne ramy dla naukowców w organizacjach badawczych i naukowych, które pozwalają im myśleć o funkcjach marketingowych
i sprzedażowych ich organizacji oraz związanych z nimi procesach. NASA, jedna z najbardziej udanych organizacji badawczych na świecie, która umieściła dwóch amerykańskich astronautów na księżycu w ciągu około 8 lat, nie ma długiej historii badań.

Rola organizacji badawczych i naukowych XXI wieku w tworzeniu dobrobytu społecznego, organizacyjnego i indywidualnego jest badana w ramach konceptualnych procesu tworzenia dobrobytu wirtualnego. Badane są dwie formy … Czytaj więcej »

Successful Technology Commercialization – Yes or No? Improving the Odds. The Quick Look Methodology and Process

This article explores the relationships which transform new scientific knowledge into new commercial products, services, and ventures to create wealth creation.  The major technology and marketing commercialization dilemmas are defined and addressed.  The Quicklook methodology and related processes to quickly assess the commercial viability and potential of a scientific research project is explained.   Using the Quicklook methodology and process early in the research and development process improves the success odds of commercialization.

Professor William Bradley “Brad” Zehner II, St. Edward’s University, Austin, Texas, USA – is an Associate Professor of Management and a Global Teaching Fellow.  He is also a Czytaj więcej »

Formuła 5I dla skutecznego wyboru pracowników organizacji naukowo-badawczych

Naukowcy i inżynierowie tworzą wiedzę naukową i techniczną, żeby generować społeczne i jednostkowe bogactwo, oraz powiązany z nim wzrost gospodarczy. Niniejszy artykuł zgłębia tematy tworzenia bogactwa, światowych wydatków na badania i rozwój (B&R), wydatki organizacji biznesowych, rządowych i akademickich oraz sektorów gospodarki na B&R w USA, oraz przedstawia charakterystykę amerykańskich pracowników zajmujących się nauką i technologią, łącznie z kosztami rekrutacji i wynagrodzenia. Proces rekrutacji naukowców i inżynierów jest sprofilowany. Wiele firm opierających się na technologii obecnie używa algorytmów sztucznej inteligencji do oceny wiedzy technologicznej aplikantów i wyboru optymalnego kandydata. Czy istnieją nietechniczne cechy osobowości, które są równie ważne dla sukcesu … Czytaj więcej »

Technology Creates 21st Century Wealth – Processes, Problems, and Prognosis

zehnerbradleyCraig WilliamsGary PletcherScience and technology are the driving forces increasing the global standards of living. The technology – wealth relationship is complex and not well understood presently but recent macro data tends to support Robert Solow’s 1957 observation that societal, company, and individual wealth and increased standards of living is created by application of science and technology to socio-economic challenges.  In 1987, Robert Solow received the Nobel Prize in Economics, for his insight that „seven-eighths” of the world’s increase in world wealth is due to advances in science and technology.   The challenges and costs of of wealth creation are identified. This paper … Czytaj więcej »

Udana komercjalizacja technologii – tak czy nie? Zwiększanie szans. Proces i metodologia Quick Look

Artykuł opisuje relacje przekształcające nową wiedzę naukową w nowe produkty, usługi i przedsięwzięcia handlowe celem pobudzenia tworzenia bogactwa.  Zdefiniowano i określono główne dylematy komercjalizacji technologii i marketingu.  Objaśniono metodologię Quicklook i powiązane procesy umożliwiające przeprowadzenie szybkiej oceny rentowności handlowej i potencjału naukowego projektu badawczego.  Wykorzystanie metodologii i procesu Quicklook na wczesnym etapie procesu badawczo-rozwojowego poprawia szanse powodzenia komercjalizacji.

Profesor William Bradley „Brad” Zehner II, St. Edward’s University, Austin, Teksas, Stany Zjednoczone –  profesor nadzwyczajny w katedrze zarządzania i nauczyciel akademicki Global Teaching Fellow.  Nauczyciel akademicki w Instytucie IC2 – „a think and do tank” skupiony na tworzeniu bogactwa Czytaj więcej »

Technologia tworzy bogactwo XXI wieku – procesy, problemy, prognozy

Bradley Zehner IICraig WilliamsGary Pletcher Nauka i technologia są siłami napędowymi zwiększającymi globalne standardy życia.  Zależność między technologią, a bogactwem jest złożona i w tej chwili jeszcze słabo zrozumiana, ale niedawne dane makro wydają się potwierdzać spostrzeżenie Roberta Solowa (1957), że społeczne, firmowe i osobiste bogactwo oraz wyższe standardy życia są tworzone poprzez zastosowanie nauki i technologii do wyzwań społeczno-ekonomicznych. W 1987 Robert  Solow otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii za jego spostrzeżenie, że za „siedem ósmych” globalnego wzrostu bogactwa odpowiadają postępy w nauce i technologii. Wyzwania i koszty tworzenia bogactwa zostają zidentyfikowane. Niniejsza praca analizuje bogactwo definiowane jako PKB na osobę i obecne powiązania … Czytaj więcej »