Visual identity and rebranding

Wrona KatarzynaThe goal of this article is to highlight the essence of visual identification and rebranding, as well as to discuss elements of corporate identity, which are subject to revitalization in the process of refreshing the image of a brand. In the first part the article the analysis of the term visual identification is conducted. In the analysis special attention is drawn to the role of visual identification in creating a coherent identity of an organization. In the subsequent chapters further components of corporate identity are presented in detail – starting with logotype, through business forms, advertisements, accompanying materials and Internet … Czytaj więcej »

Identyfikacja wizualna a rebranding marki

Wrona KatarzynaCelem artykułu jest przybliżenie istoty identyfikacji wizualnej oraz rebrandingu oraz omówienie elementów corporate identity, które ulegają rewitalizacji przy odświeżaniu wizerunku marki. W części pierwszej dokonano analizy pojęcia identyfikacja wizualna, szczególny nacisk kładąc na jej rolę w tworzeniu spójnej tożsamości organizacji. W dalszych rozdziałach szczegółowo przedstawiono kolejne składowe corporate identity – począwszy od logotypu, poprzez druki akcydensowe, reklamy i materiały towarzyszące oraz witryny internetowe, po oznaczenia na budynkach. Omówiono również księgę identyfikacji wizualnej jako zbiór standardów i wytycznych co do stosowania zasad CI. Rozważania oparto na studiach literaturowych, natomiast w ostatnim rozdziale pokazano transformację brandu Instytutu Lotnictwa.

mgr inż. Katarzyna Wrona, Czytaj więcej »

Visual identification and its role in shaping brand awareness and marketing communication

Every scientific and research institution can be treated as a provider of services carrying out research and development projects or running educational activities and as such is subject to the same mechanisms of market competition as a „model” company. An institution of this kind can create a recognizable brand and can convince its clients that they are buying something exceptional. Strong brands excel on a crowded market, they help consumers choose from a whole spectrum of options and emphasize the essential value of the service – by raising trust they provide clients with what they expect. In the process of … Czytaj więcej »

Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie na czym polega jeden z najnowszych trendów marketingowych zwany grywalizacją, analiza gier stosowanych w grywalizujących systemach pod względem ich struktury i mechanizmów oraz przeniesienie grywalizacji i gier na grunt działań marketingowych.

mgr inż. Katarzyna Wrona – absolwentka SGGW w Warszawie. Od 2001 roku pracuje w zespole kreatywnym pionu marketingu Instytutu Lotnictwa. Zajmuje się projektowaniem graficznym oraz tworzeniem serwisów internetowych. Odpowiada także za multimedialne opracowania prezentacyjne, informacyjne i promocyjne Instytutu Lotnictwa. Ma na swoim koncie opracowanie i montaż filmów dokumentalnych z historii lotnictwa. Ukończyła studium „Techniki multimedialne i grafika komputerowa” w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji Czytaj więcej »

Gamification and games, their potential for application in marketing strategies

The goal of this paper is to present the functioning of one of the latest marketing trends known as gamification, the analysis of games used in gamification systems in terms of their structure and mechanisms, as well as transferring gamification and games to the area of marketing activities. Gamification is the application of the structure and mechanics of games (points, rewards, levels, challenges, trophies) to the real world, in order to boost the engagement of users, change their behaviour and solve problems of various kinds. Only by achieving a high level of user engagement can we guarantee adequate growth of … Czytaj więcej »

Neuromarketing – its role in building of brand, introduction of products innovation, and advertising messages

The goal of the article is to present the substance of the neuromarketing, its assumption and possibilities, as well as the method of research of the activity of consumer’s brains. Particular attention was paid to the use of neuromarketing research in branding, efficient marketing of new products and in building effective advertising messages. An article is also an attempt to show the possibilities of using methods of neuroimaging in improving marketing activities of scientific and research institutions.

Katarzyna Wrona, M.Sc. Eng., Institute of Aviation, Poland – MA, engineer, graduate of SGGW (Warsaw University of Life Sciences). Since 2001 she has … Czytaj więcej »

Neuromarketing i jego rola w budowaniu marki, wprowadzaniu innowacji produktowych oraz w przekazach reklamowych

Artykuł jest próbą prezentacji istoty neuromarketingu, jego założeń i możliwości oraz metod badania aktywności mózgu konsumentów. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie badań neuromarketingowych w kreowaniu marki, sprawnym wprowadzaniu na rynek nowych, a zwłaszcza innowacyjnych produktów oraz w budowaniu skutecznych przekazów reklamowych. Artykuł stanowi także próbę pokazania możliwości zastosowania metod neuroobrazowania w usprawnieniu działań marketingowych instytucji naukowych i  badawczych.

mgr inż. Katarzyna Wrona, Instytut Lotnictwa, Polska — absolwentka SGGW w Warszawie. Od 2001 roku pracuje w zespole kreatywnym pionu marketingu Instytutu Lotnictwa. Zajmuje się projektowaniem graficznym oraz tworzeniem serwisów internetowych. Odpowiada także za multimedialne opracowania prezentacyjne, informacyjne i promocyjne Instytutu Lotnictwa. … Czytaj więcej »