Mobile marketing in the process of building value for generation Y on the tourist market


In 2017 the youngest consumers qualifying for the Y/millennials generation in Poland (people born between 1984 and 1997) will be 20 years old. InPoland it is a group of about 9 million people who are in the stage of life cycle characterized by high dynamics of growth of product and service consumption. Information and communication technologies (ICT) play a key role in the life of Y-generation. They influence the decision-making process and formation of the purchasing process on the market. An area using ICT technologies is the continuously growing set of instruments of mobile marketing, in particular in the area … Czytaj więcej »

Marketing communication of airports as a factor determining the choice of airport by polish and foreign passengers


In the contemporary economy an important aspect of functioning of every organization is the efficiency of conducted communication activities. They play a key role in the process of creating the desired image of an organization, which influences the purchasing decisions of consumers, including the choice of airport by passengers. The factors determining positive and negative opinions of passengers about airports should be a plane for the search for unique values (benefits) for particular airports, which will allow to distinguish the offer of an airport on an ever more competitive transport market. The article presents factors which influence the formation of … Czytaj więcej »

Marketing mobilny w budowaniu wartości dla pokolenia Y na rynku turystycznym


W 2017 roku najmłodsi konsumenci kwalifikowani w Polsce do grupy pokolenia Y/ millenialsi (ludzi urodzonych w okresie od 1984 do 1997 roku) skończą 20 lat. W Polsce jest to grupa ok. 9 mln osób, które są w cyklu życia charakteryzującym się wysoką dynamiką wzrostu konsumpcji produktów i usług. W życiu pokolenia Y kluczową rolę odgrywają technologie informacyjne i komunikacyjne (ang. ICT), które wpływają na podejmowanie decyzji i kształtowanie się procesu zakupowego na rynku. Obszarem wykorzystywania technologii ICT jest systematycznie rozszerzające się instrumentarium marketingu mobilnego, w szczególności w obszarze komunikacji z klientami (m.in. aplikacje mobilne, M-kupony, SMS/MMS, newsletter).

W artykule, na … Czytaj więcej »

Komunikacja marketingowa portów lotniczych jako determinanta wyboru lotniska przez polskich i zagranicznych pasażerów


We współczesnej gospodarce ważnym aspektem funkcjonowania każdej organizacji jest skuteczność prowadzonych działań komunikacyjnych. Spełniają one kluczową rolę w procesie kreowania pożądanego wizerunku organizacji, który wpływa na podejmowane decyzje nabywcze konsumentów, w tym wybór portu lotniczego przez pasażerów. Czynniki warunkujące pozytywne i negatywne opinie pasażerów o lotniskach powinny być płaszczyzną poszukiwania dla poszczególnych portów lotniczych unikalnych wartości (korzyści), które pozwolą wyróżnić ofertę portu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku transportowym. W artykule zaprezentowano czynniki wpływające na kształtowanie opinii i wybór lotniska przez polskich i zagranicznych pasażerów, które zostały zidentyfikowane w wyniku badań bezpośrednich przeprowadzonych w listopadzie-grudniu 2015r. techniką wywiadu bezpośredniego (PAPI) na … Czytaj więcej »