Building a platform for scientific-research cooperation under circumstances of realized asymmetry of potential

Growing complexity of the environment arising both from the processes of globalization in world economy and from the development processes in Poland has become a strategic challenge for the Institute of Aviation. Significant disproportions of the potential of Poland, compared to Germany, United States, or China (especially in terms of the economic dimension and the adopted model for financing scientific research), as well as distant position of Polish universities on the scientific map of the world lead to the necessity to create a model for managing the Institute of Aviation based on internationalization of research and cooperation with leading scientific … Czytaj więcej »

Budowa platformy współpracy badawczo-naukowej w warunkach uświadomionej asymetrii potencjału

Narastająca złożoność otoczenia wynikająca zarówno z procesów globalizacyjnych w gospodarce światowej, jak i rozwojowych w Polsce stała się wyzwaniem strategicznym dla Instytutu Lotnictwa. Duże dysproporcje potencjału Polski w stosunku do Niemiec, Stanów Zjednoczonych, czy Chin (szczególnie w wymiarze ekonomicznym i przyjętego modelu finansowania badań naukowych) oraz niska pozycja uczelni krajowych na naukowej mapie świata powodują konieczność tworzenia modelu zarządzania Instytutem Lotnictwa w oparciu o internacjonalizację badań oraz o współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi (Ohio State University – OSU) i technologicznymi (General Electric – GE). Doświadczenia Instytutu Lotnictwa dowodzą, że podstawą konkurencyjności międzynarodowej instytutów badawczych powinna być dobrze wykształcona kadra naukowa, … Czytaj więcej »

Research and services provision on the world research market

It is necessary to create new knowledge for the development of the economy. The source of new knowledge are research: basic, applied and industrial, which complement each other to form one whole. Each of these research has other sources of financing and other purposes. Due to the large influx of foreign technology to Poland industrial research is not growing as we would expect. To balance this deficiency the Research Institutes may provide services on the world market. It would be advisable to seek the provision of services on the global research market so that it could became a Polish smart … Czytaj więcej »

Badania i świadczenie usług na światowym rynku badań

Dla rozwoju gospodarki niezbędne jest tworzenie nowej wiedzy. Źródłem nowej wiedzy są badania: podstawowe, stosowane i przemysłowe, które wzajemnie się uzupełniają tworząc jedną całość. Każde z tych badań ma inne źródła finansowania oraz inne cele. W związku ze znacznym napływem do Polski zagranicznych technologii badania przemysłowe nie rozwijają się tak jak można by oczekiwać. Dla zrównoważenia tego niedoboru może być świadczenie przez instytuty badawcze, usług na rynku światowym. Byłoby celowym podjęcie starań świadczenia usług na światowym rynku badań tak by stało się to polską inteligentną specjalizacją. Specjalizacja ta obejmowałaby sprzedaż intelektu, na który nigdy nie powinno zabraknąć klientów.

dr hab. Czytaj więcej »