Possibilities and limitations of using the customer experience management concept by universities


Managing an institution of higher education requires the use of methods that are appropriate to the changing market environment. One of the relatively new management concepts, which may find its application in the educational environment is the concept of customer experience management (Customer Experience Management). This article attempts to examine the possibility of its use in higher education, taking into account the related opportunities and barriers.

Professor Zygmunt Waśkowski, Ph.D., Poznań University of Economics, Poland (Department of Marketing Strategies). Author of about 100 publications on the subjects of relationship marketing, strategic marketing, management and marketing in sports. The initiator and Czytaj więcej »

Możliwości i ograniczenia wykorzystania koncepcji zarządzania doświadczeniem klientów przez uczelnie wyższe


Zarządzanie uczelnią wyższą wymaga stosowania metod, które będą adekwatne do zmieniających się warunków otoczenia rynkowego. Jedną ze stosunkowo nowych koncepcji zarządzania, która może znaleźć swoje zastosowanie w środowisku edukacji jest koncepcja zarządzania doświadczeniem klientów (Customer Experience Management). W artykule podjęto próbę określenia możliwości jej zastosowania w uczelni wyższej, uwzględniając związane z tym możliwości i bariery.

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska – zainteresowania naukowe: marketing relacji, marketing strategiczny, zarządzanie i marketing w sporcie. Autor około stu publikacji z tej tematyki. Pomysłodawca i koordynator wielu badań poświęconych zarządzaniu relacjami na rynku B2B, budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Czytaj więcej »

Marketing innovations as a source of competitive advantage of the universities

The issue of innovativeness and innovation in the higher education sector is becoming increasingly important. Universities adopt the outside-inside type of attitude in order to strengthen their position in the education market and to conform to new circumstances.

The desirability and possibility of implementation of pro-innovation attitudes by Polish universities was discussed in the paper. Starting from the literature review in terms of innovation, determinants forcing innovativeness on research units were discussed and also organizational and managerial issues were presented. The paper was summed up by examples of marketing innovations that have been implemented in selected Polish universities.

Prof. Zygmunt Czytaj więcej »

Innowacje marketingowe jako źródło przewagi konkurencyjnej uczelni wyższych

Zagadnienie innowacji i innowacyjności w sektorze szkolnictwa wyższego nabiera coraz większego znaczenia. Uczelnie starając się umocnić na rynku edukacyjnym, przyjmują postawę typu outside-inside, aby dostosowywać się do nowych uwarunkowań, w jakich przychodzi im funkcjonować.

W artykule poddano dyskusji celowość i możliwości wdrażania postawy proinnowacyjnej przez polskie uczelnie wyższe. Wychodząc od przeglądu dorobku literaturowego w zakresie innowacyjności, zaprezentowano determinanty wymuszające na jednostkach naukowych skierowanie się ku innowacjom oraz wskazano na wiążące się z tym zagadnienia natury organizacyjnej i menedżerskiej. Całość została podsumowana przykładami innowacji marketingowych, które zostały wdrożone w wybranych polskich uczelniach.

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Czytaj więcej »

The utilization of the concept of relationship marketing in the process of building the ties of a university with external stakeholders

Constantly changing social-economic conditions are forcing Polish universities to change the orientation of their approach from focusing solely on educating to building relations with external stakeholders, the associated transfer of knowledge and continuous adaptation of offer to the needs of the labour market. An important element of this reorientation is establishing cooperation with entities which may be interested in exchange of information, access to latest research results, or which express the willingness to share knowledge in the process of teaching students. Actual cooperation between the sphere of science and economic practice is becoming a priority and the main determinant implicating … Czytaj więcej »

Wykorzystanie koncepcji marketingu relacyjnego w procesie budowania więzi uczelni z interesariuszami zewnętrznymi

Zmieniające się nieustannie warunki społeczno-gospodarcze zmuszają polskie uczelnie do reorientacji swojej postawy z nastawienia wyłącznie na kształcenie, na budowanie relacji z interesariuszami zewnętrznymi, wiążący się z tym transfer wiedzy oraz stałe dostosowywanie swojej oferty do potrzeb rynku pracy. Ważnym elementem tej reorientacji jest nawiązywanie współpracy z podmiotami, które mogą być zainteresowane wymianą informacji, dostępem do najnowszych wyników badań, czy też wyrażają gotowość dzielenia się doświadczeniem w procesie kształcenia studentów. Rzeczywista współpraca między sferą nauki i praktyki gospodarczej staje się priorytetem i główną determinantą implikującą rozwój każdej ze stron. Mając powyższe na uwadze celowe staje się zastosowanie przez uczelnie koncepcji marketingu … Czytaj więcej »