Automation Marketing in research unit – real value or effectiveness fantasy

The aim of the article is to present the issue of Marketing Automation (MA, automation of marketing) and the possibilities of its use in the operational activity of research and scientific entities. MA is a modern, advanced technological solution aimed at improving marketing processes and wider use of data on the market and customers. In recent years it has been one of the most important trends in modern marketing, at the same time posing a real challenge for organizations operating in the field of science and research. The article discusses the experience of the Central Mining Institute, related to the … Czytaj więcej »

Marketing Automation w jednostce badawczej – realna wartość czy mrzonka skuteczności

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia Marketing Automation (MA, automatyzacja marketingu) oraz możliwości jego wykorzystania w działalności operacyjnej jednostek badawczych i naukowych. MA to nowoczesne, zaawansowane rozwiązania technologiczne, których celem jest usprawnienie procesów marketingowych i szersze wykorzystanie danych o rynku i klientach. W ostatnich latach jest jednym z najważniejszych trendów współczesnego marketingu, stanowiąc jednocześnie prawdziwe wyzwanie dla organizacji działających w obszarze nauki i badań naukowych. W artykule omówione zostały doświadczenia Głównego Instytutu Górnictwa, związane z wdrażaniem rozwiązań typu Marketing Automation, potraktowane tu jako studium przypadku.

dr Sylwia Jarosławska-Sobór, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polska – doświadczony ekspert PR i komunikacji marketingowej. W Czytaj więcej »