Marketing aspects of consolidation of higher education institutions

The article provides a description of good practice in connection with the completed consolidation of two higher education institutions – the Lower Silesian College of Enterprise and Technology in Polkowice and the Copper Belt Technical College in Lubin into the Jan Wyżykowski University with its seat in Polkowice and a Branch Faculty in Lubin. This process began in autumn of 2015 and was brought to completion by the decision of the Minister of Science and Higher Education. The author points to image implications and marketing challenges, discusses the rebranding process (new logo and name as well as the actions this … Czytaj więcej »

The significance of a university for the development of local administration on the example of Polkowice, one of the richest communes in Poland

Jan_Walczak_1In this article the author discusses the image of a non-public university in the context of the imageof the local government which functions on the territory where the university is located. The author discusses the mutual influence of both entities and the resulting benefits. In order to illustrate the subject the example has been taken of one of the richest and best-developing local governments in Poland – the Community of Polkowice – which in 2002 decided to establish its own university together with the District (poviat) of Polkowice. The university is financed to a large extent, which is probably an … Czytaj więcej »

Marketingowe aspekty konsolidacji szkół wyższych

Tekst obejmuje opis dobrej praktyki związanej z dokonaną konsolidacją dwóch uczelni Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie w Uczelnię Jana Wyżykowskiego z siedzibą w Polkowicach i Wydziałem Zamiejscowym w Lubinie. Proces rozpoczęto jesienią 2015 r. i sfinalizowano decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor wskazuje na konsekwencje wizerunkowe oraz na wyzwania marketingowe, omawia proces rebrandingu (nowy logotyp i nazwa oraz działania z tym związane). Jest tu mowa m.in. o kreowaniu witryny internetowej, działaniach w ramach zespolonych mediów społecznościach, trwającej kampanii na tablicach bilbordowych oraz w mediach. Autor wylicza także trudności przed … Czytaj więcej »

Positive image of university and local government – common cause

In this article the author discusses the image of a non-public university in the context of the image of the local government which functions on the territory where the university is located. The author discusses the mutual influence of both entities and the resulting benefits. In order to illustrate the subject the example has been taken of one of the richest and best-developing local governments in Poland – the Community of Polkowice – which in 2002 decided to establish its own university together with the District (poviat) of Polkowice. The university is financed to a large extent, which is probably … Czytaj więcej »

Znaczenie szkoły wyższej dla rozwoju samorządu lokalnego na przykładzie Polkowic, jednej z najbogatszych gmin w Polsce

Jan_Walczak_1Celem artykułu jest próba ukazania w zarysie na przykładzie Polkowic i działającej na ich terenie Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki znaczenia, jakie może mieć niepubliczna uczelnia dla wzmacniania pozytywnego wizerunku samorządu lokalnego oraz zaprezentowanie zakresu współpracy między szkołą wyższą a samorządem i jej wartości wizerunkowej dla samej uczelni. Temat ze względu na ramy artykułu zostanie ograniczony do najistotniejszych, zdaniem autora, kwestii. Autor porusza zagadnienie wizerunku niepublicznej szkoły wyższej w kontekście wizerunku samorządu lokalnego, w obrębie którego uczelni przychodzi funkcjonować oraz wzajemnego wpływu wizerunkowego obu podmiotów na siebie i wynikających z tego korzyści. Dla zobrazowania tematu przywołany zostanie szczególny przykład … Czytaj więcej »

Pozytywny wizerunek uczelni i samorządu lokalnego – wspólna sprawa

W niniejszym artykule autor porusza zagadnienie wizerunku niepublicznej szkoły wyższej w kontekście wizerunku samorządu lokalnego, w obrębie którego uczelni przychodzi funkcjonować oraz wzajemnego wpływu wizerunkowego obu podmiotów na siebie i wynikających z tego korzyści. Dla zobrazowania tematu przywołany zostanie szczególny przykład jednego z najzamożniejszych i najlepiej rozwijających się samorządów w Polsce – Gminy Polkowice, którego władze zdecydowały się w 2002 r., we współpracy z „młodym” powiatem polkowickim, na powołanie własnej uczelni, współfinansowanej w dużej mierze – co stanowi prawdopodobnie ewenement na skalę ogólnopolską – z budżetu samorządu. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach funkcjonuje na rynku edukacyjnym szkolnictwa … Czytaj więcej »